5 günlük hava durumu
18 Temmuz 2011 Pazartesi
20 yıl kıdeme 6 maaş

20 yıl kıdeme 6 maaş

  • yeni haber
  • Giriş Saati: 18.07.2011  12:21
    Güncelleme : 18.07.2011  12:36
Seçimlerin ardından başlayan kıdem tazminatı düzenlemesinin ayrıntıları netleşiyor. Kıdem tazminatın fona devredilmesinin öngörüldüğü Ulusal İstihdam Stratejisinde dikkat çeken düzenleme ise kıdem tazminatı tutarının 1 yıla 1 maaştan 20 yıla 6 maaşa indirilmesi. Hazırlıkları 2009 yılında başlayan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda temel politika ve alınacak önlemleri belirlenmesine rağmen bir türlü açıklanmayan Ulusal İstihdam Stratejisi'nin ayrıntıları netleşiyor. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, bakanlık tarafından hazırlanmasına ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda görüşülmesine rağmen Bakanlar Kurulu gündemine getirilmeyen ve bu nedenle nihai belge haline dönüşmeyen Ulusal İstihdam Stratejisi'nde öngörülen bazı düzenlemeler torba yasa ile hayata geçti. Ancak temel düzenleme önerileri hala bekliyor.

Tartışmalı konular olan kıdem tazminatı, bölgesel asgari ücret ve esnekleşme en köklü değişiklikler olarak dikkati çekerken, bu düzenlemelerin temel unsurlarına da yer verildi.

KIDEM TAZMİNATI FONDA TOPLANACAK
Türkiye'nin mevcut yapısı ile OECD içindeki en katı çalışma mevzuatına sahip olduğu belirtilen strateji belgesinde kıdem tazminatı uygulamasının işletmeler açısından yüksek maliyetli olduğu ve kayıtdışına yönelttiği; işçi açısından ise istifa dilekçeli işe başlatma gibi mevzuat ihlallerine yol açtığı kaydedildi. Ayrıca özel sektörde çalışan işçilerin büyük kısmının kıdem tazminatlarını alamadığı vurgulandı.

Bu verilerden yola çıkılarak Ulusal İstihdam Stratejisi'nde işgücü piyasasının rekabet edebilirliğini artırmak ve işletmeler üzerindeki mali yükü azaltmak amacıyla kıdem tazminatı sistemi değiştirilmesi öngörüldü. Kıdem tazminatı tüm kayıtlı işçilerin erişebileceği bireysel hesaba dayalı mali açıdan sürdürülebilir bir Kıdem Tazminatı Fonu'nda toplanacak. Mevcut işçilerin kazanılmış hakları aynen korunacak. Kıdem tazminatına sadece işveren prim yatıracak. Prim oranları işverenlerin mevcut kıdem tazminatı yükünden fazla olmayacak.

Geçici olarak kıdem tazminatı fonuna İşsizlik Sigortası Fonundan kaynak aktarılacak. 10 yıl kıdemi olan işçiler, kıdem tazminatı hesaplarından kısmen para çekebilecek. Bakiyeler ise emeklilikte ödenecek. Strateji belgesinde, halen 1 yıl için 1 ücret tutarında olan kıdem tazminatı için çok iddialı bir hedefe de yer verildi. Kıdem miktarının uzun vadede OECD ortalamasına indirilmesi de öngörülüyor. Kıdem tazminatının miktarı OECD ortalaması 20 yıl için 6 ay düzeyinde bulunuyor.

ESNEK ÇALIŞMANIN ÖNÜ AÇILACAK
Son dönemde özellikle vetolu özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurması yasası ile iyice gündeme giren ve işverenlerin yoğun taleplerine, işçi kanadının ise itirazlarına neden olan esnekleşme, Ulusal İstihdam Stratejisi içindeki en kapsamlı düzenleme olarak öne çıktı. Avrupa'da uygulanan esnek iş modellerinin tamamının güvenceli esneklik kavramı altında Türk sistemine taşınması önerilirken, bu yapının istihdamın artırılmasında anahtar rol oynayacağı vurgusu yapıldı. Kanunlarda varolan esnek çalışma modellerinin Türkiye'de yaygınlaşmama nedenlerinin incelendiği Stratejide, kayıtdışı istihdamın yüksekliği ve işçilerin yasal süreden fazla çalıştırılması, kısmi süreli çalışma ve belirli süreli çalışmanın sosyal güvenliğin genel kurallarına tabi olması, belirli süreli iş sözleşmelerinin üst üste yapılamaması olarak sıralandı.

4 AY DENEME SÜRESİ
Stratejide belirli süreli iş sözleşmelerinin esaslı bir neden olmadıkça zincirleme yapılamaması koşulu kaldırılıyor. Belirli süreli çalışma 25 yaş altı için daha da kolaylaştırılacak. Tartışmalı özel istihdam bürolarının geçi istihdam büroları olarak faaliyette bulunması düzenlemesi yapılacak. Yasal hak güvencesi "Eşit Muamele İlkesine" göre verilecek. İş paylaşımı, esnek zaman modeli, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma biçimleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak. Gençlerin işe girişlerini kolaylaştırmak için 25 yaş altındakilere 4 ay süreyle deneme çalışması imkanı tanınacak. Haftalık yasal çalışma süresinin aşılmaması için denetim sıkılaştırılacak.

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI GELİYOR
İstihdam Stratejisinin esnekleşme başlığı altında önerdiği bir başka kapsamlı düzenleme ise bölgesel asgari ücret oldu. Halen 26 olarak belirlenen ve kalkınma ajansları ile teşvik sisteminin üzerine inşa edildiği Düzey 2 istatistik sınıflamasına göre bölgesel asgari ücret belirlenebilmesi düzenlemesi önerildi. Buna göre, işverenler bölgesel asgari ücrete gönüllü olarak uyabilecek. Bölgesel asgari ücreti "yerel aktörler" belirleyecek. Hükümet, bölgesel asgari ücrete alt ve üst sınır belirleyecek. Asgari ücret belirleme yaş sınırı tek olacak ve 18 yaşından büyük herkes için uygulanacak.

Güvenceli esneklik için esnek çalışma modellerinin emeklilik, işsizlik ödeneği gibi sosyal haklarından yararlanması için çalışma yapılacak. Esnek çalışmada geçen ve primleri ödenmeyen süreler için, normal çalışma biçimine geçildikten sonra borçlanma hakkı ve isteğe bağlı işsizlik sigortası hakkı tanınacak. Çalışma süreleri açısından esnek bir şekilde çalışanlara, çalışmadıkları sürelerde eğitimler verilecek ve bu kapsamda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan İŞKUR'a kaynak aktarılacak.

MESLEKİ EĞİTİM ÖZEL SEKTÖRE DEVREDİLECEK
Yapısal dönüşüm için eğitim ile istihdamın güçlü bir ilişki içinde olması gerektiği vurgulandı. Ulusal meslek standartlarının 2012 sonuna kadar belirlenmesi hedeflendi. Bu kapsamda, okul öncesi eğitimin ve dezavantajlı gruplara yönelik eğitimin güçlendirilmesi, mesleki eğitimin kademeli olarak özel sektöre ve/veya yerel aktörlere bırakılması, il özel idarelerinin gelirlerinin yüzde 5'ini mesleki eğitime ayırması planlandı. Eğitim ve işgücü piyasası arasındaki uyumun artırılması için ise mesleki eğitim-öğretim kurumlarının akreditasyon sistemine geçmesi, staj sisteminin iyileştirilmesi önerildi. Aktif işgücü politikaları için ise analizlerin iyileştirilmesi, İŞ-KUR'un kurumsal kapasitesinin artırılması kararlaştırıldı. Topluma girişimcilik kültürü verilmesi, orta öğretime inovasyon ve girişimcilik eğitimi eklenmesi planlandı.

KADINLARA ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ
Kadın istihdamının ve kadınların iş piyasasına girişinin artırılması hedeflenen strateji belgesinde, özellikle çocuklu kadınlara kreş desteği ve gündüz bakımı için kupon verilmesi planları dikkat çekti. Bu kapsamda, çocuk bakım hizmeti sağlayan işyerlerine teşvik verilecek ve çocuğu olan ailelere bakım yardımı ödenecek. Ailelere gelir durumları ve çocuk sayısına göre çocuk bakım kuponu verilmesi de alternatif olarak değerlendirilecek.

İşverenler işyerinde çocuk bakım hizmeti verdiği takdirde bunu gider yazabilecek. Temizlikçi kadınlar kayıtlı hale getirilecek. İşyerinde kadınlara cinsel tacizde AB standartları uygulanacak. Şiddet mağduru kadınlar, 1 yıldan az hüküm giymiş kadınlar, kocası ölmüş veya boşanmış kadınlara özel önem verilecek. Kadınların evlenmeleri halinde 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılması gibi işten çıkışı özendiren düzenlemeler gözden geçirilecek. Özürlülere yönelik olarak ise kamu ve özel sektördeki özürlü kontenjanlarının doluluğu takip edilecek, rehberlik hizmeti yaygınlaştırılacak.

GENÇLERE PRİM İNDİRİMİ
Gençlere yönelik olarak da rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak, genç girişimciliği desteklenecek, SGK prim indirimleri devam edecek. Uzun süreli işsizlikle mücadele için ise istihdam garantili kurslar yaygınlaştırılacak, İŞKUR işe yerleştirmelerinde öncelik verilecek, psikolojik danışmanlık hizmeti sunulacak.

İstihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi; İşsizlik ödeneğinden yararlanma kolaylaşıyor, ödenek süre ve miktarı artırılacak Sosyal yardımların kişilerin kendi gelirlerini kazanmasına destek olması ve fakirlikten kurtulmalarını sağlaması gerektiği vurgulanan eksende, sosyal yardımların üretken olan yaş gruplarına yönlendirilmesi için de çaba harcanacağı belirtildi. Bu kapsamda, mükerrer sosyal yardım alma engellenecek, hak temelli merkezi bir sistem oluşturulacak. İşsizlik ödeneğinden yararlanma kolaylaşacak

İşsizlik ödeneği alanların işsizliği devam ediyorsa istihdam odaklı ek destekler verilecek. İşsizlik ödeneğinden yararlanma şartı için gerekli son 120 günü kesintisiz olmak üzere üç yıl içinde 600 gün prim ödenmiş olması şartı, son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartı haline getirilecek. Ödenek miktarı son 12 aydaki prime esas kazancı üzerinden, işsizliğin ilk üç ayı için prime esas kazancın yüzde 50'si, ikinci üç ayı için yüzde 40'ı ve kalan süre için ise yüzde 25'i olarak uygulanacak. Üst sınır brüt asgari ücretin 1.5 katı olacak. İşsizlik sigortasından yararlanmada 25 yaş altı için bütün bu şartlar yüzde 50 indirimli uygulanacak. Genel ekonomik krizlerde işsizlik sigortasının yüzde 50 artırılmasına Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Krizlerde işsizlik seviyesini kriz öncesi döneme indirmek için işsizlik sigortası fonundan kaynak kullanılabilecek.

Çalışan yoksullar için özel programlar açılacak. Toplum yararına çalışma yöntemleri geliştirilecek. Sosyal yardım alanlardan çalışabilir durumda olanlar İŞKUR tarafından kayıt altına alınacak. Yeşil kart sisteminin çalışmayı engelleyici olmayacak şekilde revize edilecek.

Strateji belgesinde mevcut durum analizinde temel sorunlar şöyle:

Küresel kriz ile işsizlik sorunu belirgin hale geldi.

Tarım sektöründeki istihdam çözülmeye devam edecek.

Kayıtdışılık en temel yapısal sorunlardan biri.

Genç, kadın ve özürlülerin işgücüne katılımı OECD ortalamasının çok altında.

İşgücü niteliğinin düşüklüğü bir diğer yapısal sorun.

Sosyal harcamalar, üretken olmayan yaşlı nüfusa yoğunlaşıyor.

İş piyasası katılığı yapısal sorunların bir diğeri.

İller ve bölgeler arasındaki işsizlik oranları farklılık gösteriyor.


kalan karakter 460

UĞUR34 UĞUR34

20 yıl çalışan adama 6 maaş kıdem tazminatı nedir bu dalga mı geçiliyo işçiyle. Yani daha yasalaşan birşey yok ama bunun lafının bile edilmesi çok soğuk bi ifade. İşçiz zaten mağdur. İşverenler bir yolunu bulup kılıfına uydurup geçiniyorlar. Ya işçiler ne yapacak.? Kaçak işçi çalışan yerleri teftiş etmek duruken işçinin kıdem tazminatından ne istiyorsunuz. Bu kabul edilebilir birşey değil. ÇOK YANLIŞ BİR POLİTİKA. HALKIN, İŞÇİNİN MORALİ YÜKSEK TUTULMALI.!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet15
hayır2
cevapla 18.07.2011 14:54
Mutlu Mutlu

Bu ülkede ne zaman isciye deger verilecek gelin donumuza kadar alın patronlara verin

Aynı Görüşte misiniz?
evet14
hayır2
cevapla 18.07.2011 13:10
ALİ ALİ

BÖYLE SAÇMALIK OLURMU

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır2
cevapla 18.07.2011 14:40
İŞÇİ,ÇALIŞAN,İNSAN,AİLE,ANNE,BABA. İŞÇİ,ÇALIŞAN,İNSAN,AİLE,ANNE,BABA.

BEN BİR İŞÇİ OLARAK BUNU KABUL ETMİYORUM.İŞÇİNİN DAHA FAZLASINI HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR VE BU HÜKÜMETİN DAHA FAZLASINI VERMEK Bİ YANA DURSUN ELİNDEKİNİ ALDIĞINI GÖRÜYOR VE ÇOK ÜZÜLÜYORUM.YAZIK..HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ALINMAZ, KISITLANMAZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 19.07.2011 11:30
yusuf  yusuf

aman allahım bu iktidar çalışanın lehine ne yapmış ki patronlara tazminat ödettirsin milli geliri dolarla ölçer zengin olduk der bunlar iktidar olduğnda dolar kaç tl idi şimdi ne kadar. dolar demişken şimdi arttığına bakma gelir hesaplama zamanı düşer

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır2
cevapla 19.07.2011 02:15

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

Dünya Bankası Başkanı geliyor
Ülker'den futbolun geleceğine yatırım
Çin'den helal gıda açılımı
Online reklamcılığın önlenemez yükselişi
Altından yeni rekor
Borsa düşüşle açıldı
Üçüncü köprüde flaş gelişme
Kellesini istediler!
Sabah iPad uygulamasından rekor TEKNOLOJİ
Miras arazide bölünmeye son
Soyak Soho'yu Esentepe'ye getiriyor
İhracatçı 'özel muamele' isteyecek
Zara'nın hissedarları 75'lik patronu kapıya koydu
Kuşadası'na Kaliforniya modeli
Papandreu: Yunanistan iflas etmeyecek
ABD'den Atina'ya destek
Kadınlar tek taştan sonra otolarını da kendileri alıyor
"Rakiplerin yanlışı THY'yi zirveye taşıdı"
BDDK Başkanlığı için hazırlanacak
Alışveriş çılgınlığı 5 ayda 12.8 milyar harcattı
Çimento ihracatı yüzde 35 geriledi
Avrupalı sosyalistler 'borç ajansı' önerdi
Anadolu yazılımcı ve sporcu arıyor
Akaryakıtta indirime dava
Kredi kullananlar dikkat
'Yunanistan iflas etmeyecek'
Ziraat'ten BDDK'ya geçti
Türkiye gelirde devler liginde
3.1 milyar euroluk çöküntü
Bu okul işsizine maaş veriyor
Metropollerin en ucuzu İstanbul
Pandora altın bileziği Türkler'e taktı
Arap Baharı sağlık turizmini patlattı
Levi's'ın 501'i varsa Ten'in 1117'si var
Sheraton Çeşme'den 80 günde devriâlem
Ramazan tavukçuya yarayacak
'Yüzde 30'u satmayız yeni projeler yapacağız'
Clinton: Türkiye lider ülke
Yabancının gözü yeniden gayrimenkulde
Darıca'da doğrudan pazarlama
BIST 100 (2014/09/23)
BIST 100 76869,89
Değişim oranı % 0
Hacim-milyon TL 0
Yükselen hisse 213
Düşen hisse 365
Değişmeyen hisse 186
BIST 100 DEĞİŞİM GRAFİĞİ
2014/09/23
1000 TL'NİZ GEÇEN HAFTA NE OLDU
USD % 1,49 1033 TL
EURO % 0,63 1018 TL
BIST % -1,22 987,78 TL
DÖVİZ
Döviz Alış Satış
ABD Doları 2,244 2,245
EURO 2,879 2,88
İngiliz Sterlini 3,656 3,669
İsviçe Frangı 2,373 2,386
Japon Yeni 2,047 2,061
PARİTELER
Döviz Parite
Euro / USD 1,2829
Sterlin / USD 1,6343
USD / Japon Yeni 1,0893
USD / İsviçre Frangı 0,9409
DÜNYA BORSALARI
Borsa Son Değer %Değişim
T300 Comp. Toronto 15129,00 0
Argentina MERVAL 12118,87 4,65
Bombay SENSEX 27206,74 0,43
Shanghai Composite 2307,89 0,49
Thailand SET 1589,51 0,29
Bovespa, Sao Paulo 56818,11 -1,68
Hang Seng HK 23955,49 -1,44
Nikkei 225 16198,52 -0,75
DJ Transport 8514,43 -1,38
DJ Industrial 17172,68 -0,62
HİSSELER
Sembol (ör: "ISCTR")
ARA
YÜKSELEN HİSSELER
Hisse Değer Değişim
KSTUR 41,25 21,15
TUCLK 2,75 17,02
HATEK 3,59 12,54
FLAP 1,68 9,80
DÜŞEN HİSSELER
Hisse Değer Değişim
VANGD 5,35 -10,54
EKIZ 0,71 -10,13
GENYH 22,05 -9,63
AVTUR 2,65 -8,30
EN YÜKSEK İŞLEM HACMİ
Hisse Hacim
GARAN 8,26
HALKB 14,65
VAKBN 4,48
ISCTR 5,30
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
ÜCRETSİZ SABAH BÜLTEN ÜYELİĞİ

Üye olun, son dakika haberleri e-postanıza gelsin.

Adı Soyadı :
E-posta :
Üye Ol