Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Herkes olamayacak! İşte yeni getirilen şartlar

, yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtlarının tutulmasına yönelik yönetmeliği, ile duyurdu.Yönetmelikte yapmak için şartlar kapsamlı şekilde belirtildi.

Herkes müteahhit olamayacak! İşte yeni getirilen şartlar

, yönetmeliğin amacını; plân, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyet ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere, yapı müteahhitlerinin ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliklerine göre sınıflandırılarak yetki belgesi numarası verilmesine, kayıtlarının tutulmasına, belge numaralarının veya gruplarının iptaline ilişkin usul ve esasları düzenlemek olarak duyurdu.

Herkes müteahhit olamayacak! İşte yeni getirilen şartlar

YÖNETMELİK KİMLERİ KAPSIYOR

Yönetmelik; yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım işinde, yapı müteahhitliğini üstlenecek olan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmayacak. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilecek.

Herkes müteahhit olamayacak! İşte yeni getirilen şartlar

UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR YÖNETMELİĞE GÖRE ŞÖYLE;

Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veya bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi; her müteahhidin yetki belgesi numarası alması esas olduğu belirtildi. Numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması zorunlu.

Herkes müteahhit olamayacak! İşte yeni getirilen şartlar

Tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda; yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebilecek. Bu durumdaki yapılar için ayrıca yapı müteahhidi aranmayacak. Sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici yetki belgesi numarası verilecek.

Herkes müteahhit olamayacak! İşte yeni getirilen şartlar

YETKİ BELGESİ OLMAYAN USTA ÇALIŞTIRILAMAYACAK

Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhitliğini üstlendiği durumlarda sözleşme şartı aranmayacak. Yapı müteahhidi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte ilgili mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetinde.

Herkes müteahhit olamayacak! İşte yeni getirilen şartlar

Yapı müteahhidi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve tesisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramayacak.

Herkes müteahhit olamayacak! İşte yeni getirilen şartlar

EKONOMİK VE MALİ YETERLİK ŞARTLARI

Yönetmeliğe göre, ekonomik ve mali yeterliğin sağlanması kapsamında bilanço, banka referans mektubu ve iş hacmini gösteren belgeler sunulmasıı gerekiyor. Başvurunun yapıldığı yıldan önceki yıla ait bilançoya göre; cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,50, öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10, Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75'ten küçük olması gerekiyor.

BİZE ULAŞIN