Türkiye'nin en iyi haber sitesi

AK Parti'den HSYK teklifi

Giriş Tarihi: 7.1.2014 20:03 Güncelleme Tarihi: 7.1.2014 23:47

AK Parti Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Ak Parti Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Edinilen bilgiye göre 56 Maddelik olduğu belirtilen teklifle Anayasa değişikliği yapmadan HSYK'nın çalışma düzenini değişiyor. Adalet Bakanı'nın HSYK üzerinde yetkisini artırıyor. Dairelerle ilgili görev tanımlamalarında değişiklik yapıyor.

TBMM'ye sunulan kanun teklifi'ne göre, düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte HSYK'da görev yapan Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin görevleri sona erecek. Ayrıca, Kurul Başkanvekili ve daire başkanlarının bu görevleri ile Kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri de bitecek.

AK Parti'li milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, HSYK Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Buna göre Başkan (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı), Genel Kurulun toplantı günlerini tespit edecek. Başkan, gereken hallerde veya üye tam sayısının salt çoğunluğunun, görüşülecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilecek. Kanundaki istisnalar hariç olmak üzere Genel Kurul, en az onyedi üyeyle toplanacak ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla karar alacak.

Genel Kurul toplantı gündemi, Başkan tarafından, işin önemine, ivedi veya süreli oluşuna göre düzenlenecek. Gündem, toplantının yapılacağı gün ve saati, Kurulda görüşülecek işleri ve sırasını gösterecek. Görüşme sırasında gündemdışı konunun gündeme alınıp alınmamasına da Başkan karar verecek.

Daireler, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak ve karar alacak. Üçüncü Daire, Başkanın onayını alarak beşer üyeden oluşan iki heyet halinde çalışabilecek. Bu durumda heyetler salt çoğunlukla toplanacak ve karar alacak. Daire başkanının katılmadığı heyete en yaşlı üye başkanlık edecek.

Teklif, "Yeniden inceleme, itiraz ve yargı yolu" başlıklı maddede de değişiklik öngörüyor.

Dairelerin yeniden inceleme talebi üzerine verdiği kararlara karşı, Başkan veya ilgililer, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde, Genel Kurul yerine kararı veren daireyi numara olarak izleyen daireye, üçüncü daire için ise birinci daireye itiraz edebilecek.

-Üyelerin disiplin soruşturma ve kovuşturması işlemleri

Kurulun seçimle gelen üyelerinin, disiplin suçu oluşturan eylemleri sebebiyle, haklarında yürütülecek disiplin soruşturması ve kovuşturması, bu kanun hükümleri uyarınca Başkan tarafından yapılacak.

Soruşturma kurulu, yaptığı soruşturmayı, elde ettiği bilgi ve delilleri gösteren ve bunlara göre disiplin cezası verilmesine yer olup olmadığı hakkındaki kanaatini belirten bir rapor hazırlayarak, rapor ve eklerini Genel Kurul yerine Başkan'a verecek.

Başkanca kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilenler hakkında ise mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren iki yıl geçmekle ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Kurulun seçimle gelen üyelerinin, Kurul üyesi olmadan önceki eylemlerinden dolayı disiplin soruşturma veya kovuşturmaları Başkan tarafından, bulunduğu aşamadan itibaren, bu Kanundaki usul çerçevesinde, ilgililerin özel kanunlarındaki hükümleri esas alınmak suretiyle karara bağlanacak.

Kurulun seçimle gelen üyeleri hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerde, Başkan, önce daire başkanlarından birine ön inceleme yaptırabilecek. Görevlendirilen bu daire başkanı, incelemesini yaptıktan sonra, durumu bir raporla Başkana bildirecek.

Başkan, ihbar veya şikayeti doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verecek. Soruşturma açılmasına karar veren Başkan, üyeler arasından, üç kişilik bir soruşturma kurulu görevlendirecek. Soruşturma kuruluna, yaşça büyük olan üye başkanlık edecek.

Başkan, soruşturma sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirecek ve yedi günden az olmamak üzere tayin edeceği süre içinde kovuşturma aşamasına ilişkin olarak, bizzat veya vekili aracılığıyla yazılı savunmasını vermeye davet edecek.

Başkan, disiplin kovuşturması kapsamında, hazırlanmış olan disiplin soruşturması dosyası ve raporu ile yazılı savunma verilmişse bu savunmayı inceleyecek. Tüm evrak kapsamını gözönüne alarak; isnat olunan hal ve hareketi sabit görmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına, isnat olunan hal ve hareketi sabit görürse eyleme uyan disiplin cezasına karar verecek.

HSYK Kanunu'nun "Disiplin cezaları ve yerine getirilmesi" maddesinde de değişiklik öngörülüyor. "Disiplin cezasına ilişkin Genel Kurul kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdiği kararlar kesindir" hükmü, "Disiplin cezasına ilişkin Başkan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir" şeklinde değiştiriliyor.

-Üyelerin adli suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturma usulü

Kurulun seçimle gelen üyelerinin görevleriyle ilgili suçları ile kişisel suçları hakkındaki soruşturma ve kovuşturma izni işlemleri Başkan tarafından yapılacak. Bunlar hakkında yapılan ihbar ve şikayetlerde Başkan, daire başkanlarından birine ön inceleme yaptırabilecek. Görevlendirilen bu daire başkanı, incelemesini yaptıktan sonra, durumu bir raporla Başkana bildirecek.

Başkan suç ihbar veya şikayetini doğrudan ya da inceleme yaptırdıktan sonra soruşturma açılmasına yer olmadığına ya da soruşturma açılmasına karar verecek. Soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, üyeler arasından, üç kişilik bir soruşturma kurulu seçecek. Soruşturma kuruluna yaşça büyük olan başkanlık edecek.

HSYK Kanunu'nun "Genel Kurul toplantılarına, Başkan ve hakkında işlem yapılan üye ile soruşturma kurulu üyeleri katılamaz" hükmü yürürlükten kaldırılacak.

-Hakimlik ve savcılık görevlerine tekrar atanma

Kurulda görev yapan Genel Sekreter ve genel sekreter yardımcıları, istekleri veya Başkanın teklifi üzerine; Tetkik hakimleri ile Kurul müfettişleri; görev süresinin sona ermesi veya istekleri üzerine ya da Başkanın teklifi üzerine; Birinci Daire tarafından müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanacaklar.

HSYK Kanunu'nda öngörülen yönetmelikler, artık Kurul yerine Başkan tarafından çıkarılacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda görev yapan Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri, tetkik hakimleri ve idari personelin Kuruldaki görevleri sona erecek. Ayrıca, Kurul Başkanvekili ve daire başkanlarının bu görevleri ile Kurul üyelerinin dairelerdeki görevleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bitecek.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde Başkan; Kurul üyelerinin, asıl ve tamamlayıcı üye olarak görev yapacakları daireleri belirleyecek, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları ve genel sekreter yardımcılarını atayacak.

Üyelerin görev yapacakları daireler belirlendikten sonra on gün içinde Genel Kurul tarafından Daire başkanları ve başkanvekilinin seçimi yapılacak, Genel Sekreter adayları belirlenecek.

Genel Sekreter adayları belirlendikten sonraki üç gün içinde Başkan tarafından Genel Sekreter atanacak.

Kuruldaki görevleri sona eren Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Teftiş Kurulu başkan yardımcıları, Kurul müfettişleri ve tetkik hakimleri müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanacak.

Kuruldaki görevleri sona eren idari personel, Adalet Bakanlığı'nca mükteseplerine uygun bir göreve ataması yapılacak.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik ve genelgelerin tamamı yürürlükten kalkacak.

Teklif, Anayasa Mahkemesi'ne yüksek mahkemelerden Cumhurbaşkanı'nca seçilecek üye adaylarının belirlenmesi usulünü de değiştiriyor. Buna göre, kıdemi en az altı yıl olan adaylar arasından seçim yapılması ve yapılacak seçimde her bir üyenin her boş üyelik için bir adaya oy kullanabilmesi öngörülüyor.

Teklifle, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatı'na 10, HSYK'ya bir genel sekreter yardımcısı, bir şube müdürü ve bir şef kadrosu, Türkiye Adalet Akademisi'ne ise 16 kadro ihdas ediliyor. Adalet Akademisi'nden ayrıca 5 kadro ise iptal edilecek.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti'den HSYK teklifi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN