: Diyanette görev yapan imam hatipler dikkat!

İşleri Başkanlığı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesinin (b) bendine istinaden meslekten çıkarılanlar kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre,memur kadrolarına atanması mümkün mü? cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 21.5.2019 16:15
Sabah Memurlar: Diyanette görev yapan imam hatipler dikkat!

Soru: sabah memurlar yöneticileri ,İmam-hatip olarak görev yapmakta iken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 98 inci maddesinin (b) bendine istinaden meslekten çıkarıldım. Davam sürüyor. Bu arada haksız yere atıldım. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında memur kadrosuna atanmam mümkün mü? Yardım edin yol gösterin lütfen!

MEVZUAT

14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Genel ve özel şartlar" başlıklı 48 inci maddesinde? "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

A) Genel şartlar:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile? kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı? değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle?

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

B) Özel şartlar:

1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,

2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan anılan Kanunun "Memurluğun Sona Ermesi" başlıklı 98 inci maddesinin (b) bendinde? Devlet memurlarının memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memuriyetleri sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi durumunda memurluğun sona ereceği hüküm altına alınmıştır.

Mezkûr Kanunun 48/B-2 maddesine dayanılarak 22/06/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında? "Başkanlık personelinin 657 sayılı Kanunda ve bu Kanunda yer almayan diğer nitelikleri ile atanmalarında dini öğrenim şartı arananlara ilişkin ortak nitelikler yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiş olup, söz konusu hükme istinaden 25/10/2011 tarihli ve 28095 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin atamalarda aranacak genel şartları düzenleyen 5 inci maddesinin (b) fıkrasında? "Atamalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda? itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak" şeklinde genel bir şartın aranacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun 48/B-2 maddesi uyarınca, Diyanet İşleri Başkanlığının bahsi geçen mevzuatında aranan ortak nitelik şartını kaybetmeniz sebebiyle mezkûr Kanunun 98/b maddesi gereği görevinize son verilmesi işlemi, bir daha Devlet memurluğuna alınmamanız sonucunu doğurmayacaktır. Bununla birlikte mezkûr Kanunun 92 nci maddesinin birinci fıkrasında, "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanunun hükmüne göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla; imam-hatip kadrosunda görev yapmaktayken söz konusu kadroya atanmak için aranan özel şartlardan birini kaybetmeleri sebebiyle 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi uyarınca memurluğuna son verilmiş olmakla birlikte, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan genel ve özel şartları taşımaları kaydıyla herhangi bir kamu kurumuna memur olarak atanmaları mümkün bulunmakta olup, bu durumda olanlar için yeniden atanmak atanmak istedikleri kamu kurumlarının takdirinde bulunmaktadır.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Memurlar: Diyanette görev yapan imam hatipler dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN