: belediyeye naklen geçerse hangi kadroya atanabilir?

Üniversitelerde görev alan araştırma görevlileri dikkat! olarak görev yapanlar belediyelere naklen atanma talebinde bulunması durumunda hangi unvanlı kadrolara atanabilir? sizlerden gelen sorulara cevap veriyor!

Giriş Tarihi: 14.6.2019 11:48
Sabah Memurlar: Araştırma görevlisi belediyeye naklen geçerse hangi kadroya atanabilir?

Soru: Araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Belediyeye naklen atanmak istiyorum. Araştırma görevlisi belediyede hangi kadroya atanabilir?

Cevap: 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde? bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde de, "Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 6'ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere…yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 04/07/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in 5'inci? maddesinin 1'inci fıkrasının "Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu" içerisinde (ç/1) bendinde? "Uzman" unvanına, "İdari hizmetler grubu" içerisinde (d) bendinde? "1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen,2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför." unvanlarına, 7'nci maddesinin (f) bendinde? "Uzman kadrosuna atanabilmek için?

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak," hükümlerine? (ğ), (h), (ı), (i), (j), (k) ve (l) bentlerinde ise İdari Hizmetler Grubunda yer alan unvanları atanma şartlarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Ayrıca, aynı Yönetmeliğin "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 20'nci maddesinin (b) bendinde; "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Mahalli idarelerde ve diğer kamu/kurum ve kuruluşlarında, daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü, (e) bendinde ise "Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanabilirler." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla ; halen "araştırma görevlisi" olarak görev yapanlar ;

1) Doktora öğrenimini tamamlamış olması ve mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla, uzman unvanlı kadro ile bu kadroyla aynı düzeyde ve daha alt düzeyde görevlere,

2) Doktora öğrenimini tamamlamamış olması durumunda ise mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla "idari hizmetler grubunda" sayılan görevlere genel hükümlere göre atanmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Memurlar: Araştırma görevlisi belediyeye naklen geçerse hangi kadroya atanabilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN