Sabah memurlar: Özelleştirilen kurumlardan naklen ataması teklif edilenler dikkat!

Özelleştirme uygulamaları neticesinde kamu kurumlarına 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde ataması teklif edilen personelden mahkumiyeti olanlar ile yaşlılık aylığını almaya hak kazananların atamalarının yapılması mümkün mü? Siz soruyorsunuz, Sabah Memurlar cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 19.6.2019 16:06 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 17:30
Sabah memurlar: Özelleştirilen kurumlardan naklen ataması teklif edilenler dikkat!

Soru: Özelleştirme uygulamaları neticesinde kamu kurumlarına 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde ataması teklif edilen personelden mahkumiyeti olanlar ile yaşlılık aylığını almaya hak kazananların atamalarının yapılması mümkün mü? Bir bakanlıkta personel biriminde çalışmaktayım. F.Y

Cevap: 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı bulunmayan sürekli işçilerle ilgili olarak 2004 yılında bir düzenleme yapılarak bunların kamu kurum ve kuruluşlarına 657 sayılı Kanunun 4/C maddesine göre geçici personel olarak istihdamına başlanmıştır. Özelleştirilen kurumlarda 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi çerçevesinde eski hükmü personel çalıştırıldığı göz önünde bulundurularak bu personelinde geçici personel olarak atamaları yapılmıştır. 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici personel istihdamını düzenleyen 4/C maddesi ihtiva ettiği hükümler 4/B maddesine ilave edilmek suretiyle yürürlükten kaldırılmış, böylece Kanunda düzenlenen dört istihdam şeklinden biri olan geçici personel istihdamı uygulamasına son verilmiştir.

Aynı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 43 üncü maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler.... 4 üncü maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez...." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 12 nci maddesinde, " (Değişik:20/02/2017-2017/9949) Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, ilgili kurumun saptayacağı özel koşulların yanı sıra, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir…" hükmü, Ek 6 ncı maddesinde, "Personelin;

a) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,

b) İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,.. hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşmesi tek taraflı feshedilir..." hükmü, Ek 9 uncu maddesinde, "(Ek:26/3/2018-2018/11587) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme programına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilir. Birinci fıkra kapsamında istihdam edilecek personelin?

a) Müracaat tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıması,…" hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere, özelleştirme uygulamaları neticesinde kamu kurum ve kuruluşlarına 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi çerçevesinde idari büro görevlisi ve idari destek görevlisi olarak atamaları yapılan personelin ilk atama işlemlerinde farklı koşullar öngörülmüş olup? söz konusu personele ilk atamalarında 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu personelden atamaları yapılarak göreve başlayanlardan bilahare 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan olanların sözleşmelerinin ise mezkur Esaslar ek 6 ncı maddesi gereğince feshedilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.Bununla birlikte;yaşlılık aylığı almaya hak kazananlarının ise atamalarının yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Özelleştirilen kurumlardan naklen ataması teklif edilenler dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN