Sabah memurlar: Jandarmada subay olarak görev yapmakta iken ayrılanlar mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Jandarma Genel Komutanlığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Jandarma Hizmetleri Sınıfı"na tabi üsteğmen olarak görev yapmakta iken, mecburi hizmet süresi olan 15 yılınızı doldurmadan önce noksan hizmet bedeli ve öğrenim gideri borcunuzu ödeyerek kendi isteği ile istifa edenlerden mühendis diplomasına sahip olanlar, belediyelerde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında "mühendis" kadrosuna açıktan atanması mümkün mü?

Giriş Tarihi: 2.7.2019 17:41
Sabah memurlar: Jandarmada subay olarak görev yapmakta iken ayrılanlar mühendis kadrosuna atanabilir mi?

Soru: Jandarma Genel Komutanlığında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Jandarma Hizmetleri Sınıfı"na tabi üsteğmen rütbesinde görev yapmakta iken mecburi hizmet süresi olan 15 yılınızı doldurmadan önce noksan hizmet bedeli ve öğrenim gideri borcunuzu ödeyerek istifa etmek istiyorum. Mühendis diplomam olması halinde, belediyelerde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan "mühendis" unvanlı kadroya açıktan atanmam mümkün mü?

Cevap: 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 112 nci maddesinde "Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler.

Durumları yukarıdaki fıkralara uyanlar ile Türk Silâhlı Kuvvetleri'nden her ne şekilde olursa olsun mecburî hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subay ve astsubaylar (Türk Silâhlı Kuvvetleri'nde görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malûlü olarak Türk Silâhlı Kuvvetleri'nden ayrılanlar hariç), her yıl kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen? askerî öğrenci, subay ve astsubay nasbedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanunî faizi ile birlikte tazminat olarak öderler." hükmü bulunmaktadır.

Öte yandan, 27/07/2016 tarihli ve 29783 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve bilahare 6755 sayılı Kanunla kabul edilen 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlı genel bütçeli bir kolluk kuvveti olarak yeniden yapılandırılmış, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine "Jandarma Hizmetleri Sınıfı" ilave edilmiş ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13 üncü maddesine "Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel hakkındaki hükümler uygulanır…" hükmü eklenmiştir. Bu itibarla, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan subay, astsubay ve uzman jandarmalardan 27/07/2016 tarihinden sonra görevlerinden kendi istekleri ile çekilenlerin memur kadrolarına yeniden atanmayı talep etmeleri halinde, ilgililer hakkında 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile 97 nci maddesi hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmüne, 94 üncü maddesinde "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler." hükmüne, "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 nci maddesinde ise "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere?

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmüne yer verilmiştir.

Bununla birlikte, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinde? bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı? Jandarma Hizmetleri sınıfına dahil kadrolara yapılacak atamalarda ise uygulanmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesindeki süreler de göz önünde bulundurularak? hizmetinize ihtiyaç duyulması, durumunuza uygun boş kadro bulunması ve mevzuatta yer alan diğer şartları taşımanız kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında münhal bulunan mühendis unvanlı kadrolara 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi çerçevesinde sınavsız olarak açıktan atanabilmenizin mümkün bulunduğu, atama yapılması hususundaki takdir yetkisinin başvuru yapacağınız kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Jandarmada subay olarak görev yapmakta iken ayrılanlar mühendis kadrosuna atanabilir mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN