Sabah memurlar yanıtlıyor: Tedavi gören bir memur ne kadar izin kullanabilir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışmakta olanlardan kanser gibi uzun süre tedavi gerektiren bir hastalık teşhisi konulması sebebiyle sözleşmeli personele ne kadar hastalık izin verilebilecek!Ücret alabilecek mi sabah memurlar açıklıyor

Giriş Tarihi: 2.7.2019 16:38
Sabah memurlar yanıtlıyor: Tedavi gören bir memur ne kadar izin kullanabilir?

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi sözleşmeli personel istihdamına ilişkin hükümlere yer vermektedir. Bununla birlikte, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 10 uncu maddesinde, "Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür." hükmü yer almakta, söz konusu hükümde geçen "30 günü geçmemek üzere" ibaresi Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı ile iptal edilmiş olup, bu karar, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 sayılı kararı ile onanmıştır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 18 inci maddesinde, "Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla?

a) İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için,

b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalılardan hastalık sigortasına tabi olanların hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir…"hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde? "(1) İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır. (2) Ayaktan tedavilerde sigortalıya tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre yirmi günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. Yirmi günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca verilir. Sağlık kurulunun ilk vereceği istirahat süresi sigortalının tedavi altına alındığı tarihten başlamak üzere altı ayı geçemez. Tedaviye devam edilmesi hâlinde malullük hâlinin önlenebileceği veya önemli oranda azaltılabileceği sağlık kurulu raporu ile tespit edilirse bu süre uzatılır.

(6) İstirahat raporlarında sigortalının çalışıp çalışamayacağı veya kontrol muayenesinin yapılıp yapılmayacağı hususu belirtilir. İstirahat raporunun bir nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilmek, bir nüshası Kuruma gönderilmek üzere en az iki nüsha olarak düzenlenir.

( 7 ) Kurumca yetkilendirilen tek hekim veya sağlık kurulu tarafından verilecek istirahatler, örneği Kurumca belirlenen belge ile elektronik ortamda Kuruma gönderilir. Gönderilen bu belge işverence görüntülenebildiğinden, çalışılmadığına dair bildirimin Kuruma gönderilmesi için yapılan tebligat yerine geçer.

(8) Kurumla sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularınca, geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birer nüshası düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigortalının iş yerinin kurulu bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine, sözleşmeli ülke sigortalısının belgeleri ise sağlık yardımı belgesini düzenleyen sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine gönderilir…" hükmü yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi sigortalılarının istirahatli olduğu dönemde işyerinde? çalışıp çalışmadığının işverenlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Ancak 4/a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde? çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması şartı aranmamaktadır. İstirahatin bitim tarihi itibariyle gerekli işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerin ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi neticesinde,

- Danıştay 12. Dairesinin 11/03/2013 tarihli ve E:2009/3956, K:2013/1443 sayılı kararı sonrası sözleşmeli personele bir mali yılda verilebilecek ücretli hastalık izin süreleri için üst sınırın olmadığı? istirahat raporlarına ilişkin tüm iş ve işlemler hakkında 5510 sayılı Kanun ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinin geçerli olduğu,

- İş göremezlik ücreti istirahat raporunun sonunda ödeneceğinden bu süre zarfında tarafınıza ücretinizin ödenmesi gerektiği, aksi takdirde herhangi bir gelirden yoksun kalmanıza yol açılacağı,

- Bilahare tarafınıza iş göremezlik ödemesi yapılması halinde bunun ücretinizden düşülmesi gerektiği,

- Rahatsızlıkların görevlerinizi sözleşme süresini aşacak şekilde ifa etmenize engel teşkil etmesi halinde sözleşmenin yenilenip yenilenmemesinin istihdam edildiğiniz kurumun takdirinde olduğu, yenilenmesi halinde ücretinizin ödenmeye devam olunacağı değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar yanıtlıyor: Tedavi gören bir memur ne kadar izin kullanabilir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN