Sabah memurlar: Araştırmacı kadrosunda olanlar dikkat!

Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 33 üncü maddesi kapsamında Araştırmacı olarak ataması yapılan ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine katılmak üzere görevinden istifa edenlerin yeniden Araştırmacı kadrosuna atanması mümkün mü? Sabah Memurlar cevaplıyor!

Giriş Tarihi: 5.7.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 15:45
Sabah memurlar: Araştırmacı kadrosunda olanlar dikkat!

18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesinde, "Subaylar, astsubaylar, hakimler ve savcılar ile yüksek yargı organları mensupları hariç olmak üzere, kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğinde bir kuruluşta memur veya kadrolu işçi olarak çalışmakta iken bu görevinden ayrılarak Belediye Başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenler, hizmet süreleri itibariyle veya yaş haddi nedeniyle emekliliğe hak kazanamamış olmaları kaydıyla, seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilanını takip eden iki ay içinde daha önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler. Ancak yargı kararı ile belediye başkanlığı görevi sona erenler ve istifa edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz." hükmü yer almaktadır.

Gerek genel seçimler gerekse mahalli idareler seçimlerine katılmak üzere istifa eden kamu görevlilerinin bu istifaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenen istifa müessesesinden farklı, 1982 Anayasasının 76 ncı maddesinden kaynaklanan bir zorunluluk, memur olarak çalışmakta iken Belediye Başkanı seçilmiş olup da yeniden aday olamayan veya seçilemeyenlerden belirlenen süre içerisinde önceki kurumlarının bağlı bulunduğu bakanlığa başvurmaları halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilecekleri hüküm altına alınmıştır

Bu hüküm uyarınca, Bakanlık Müşaviri olarak görev yapmakta iken 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 33 üncü maddesi kapsamında Araştırmacı olarak ataması yapılan ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine katılmak üzere görevinden istifa eden ilgilinin tekrar atamasının nasıl yapılacağı hususunu açıklamak için ihdas edilen Araştırmacı kadrosunun iptal edilmiş sayılıp sayılmayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Bilindiği üzere, 09/07/2018 tarihli ve 30473 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 33 üncü maddesinde, "Bu maddenin yayımı tarihine kadar, bakanlık müşaviri kadrolarına atanmış veya çeşitli kanun, kanun hükmünde kararname veya diğer mevzuat hükümlerine göre bakanlık müşaviri veya müşavir kadrolarına ya da diğer şahsa bağlı yönetici veya müşavir/danışman kadro veya pozisyonlarına atanmış sayılıp da bu maddenin yayımı tarihinde anılan kadro veya pozisyonlarda bulunmakta olanların görevleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer.

Bunlardan? a) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

b) (a) bendi kapsamına girmeyenler, yönetici kadro ve pozisyonları dışında daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara, ilgili kurumlarca bir ay içerisinde atanır.

Birinci fıkrada sayılanlardan, anılan fıkranın (a) ve (b) bentleri kapsamına girmeyenler görev yaptıkları kurumların araştırmacı kadrolarına atanmış sayılır. Atama işlemi gerçekleşinceye kadar bunların almakta oldukları her türlü ödemelerin görev yaptıkları kurum tarafından yapılmasına devam olunur.

Bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

Bakanlık müşavirliği kadrolarında bulunmakla birlikte malî haklarını 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga ek 18 inci maddesine göre almaya devam edenler hariç olmak üzere, bu fıkra kapsamında atananlara malî hakları, atandıkları söz konusu kadrolarda bulunmaları kaydıyla atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevlerine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin geçici 1'inci maddesinde "Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenmesi öngörülen cetveller ile cetvellerde yer alacak kadro ve pozisyonlar, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi esas ve usullerine uygun olarak en geç altı ay içerisinde hazırlanır ve Cumhurbaşkanınca onaylanan kadro ve pozisyonlar bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki sayılır." hükmüne yer verilmiş, aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 09/01/2019 tarihli ve 30650 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile eklenen geçici 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında da "Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yürürlükte olan kadro ve pozisyonlarından ekli (I), (II), (III), (IV) ve (V) sayılı cetvellerin kapsamına girenler bu cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiştir." hükmü yer almıştır.

Görüldüğü üzere, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevde bulunanların 1 ay içinde Araştırmacı kadrolarına "atanmış sayılacakları" hüküm altına alınmış olup, yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılacağı açıkça belirtilmekle birlikte, bu şekilde atananlardan bilahare görevinden ayrılanlar için ihdas edilmiş sayılan Araştırmacı kadrolarının iptal edileceğine veya iptal dilmiş sayılacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir

Ayrıca, "bu madde kapsamında yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde" ibaresine yer vererek bu kapsamda yapılacak atamalarda öncelikle kurumların münhal kadrolarının kullanılması, yoksa "ihdas edilmiş sayılacağı" kuralına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde,

- 375 sayılı KHK'nın geçici 33 üncü maddesi gereğince ihdas edilen Araştırmacı kadrolarının "şahsa bağlı olmadığı", bu kapsamda mahalli idareler seçimlerinde aday olmak için görevinden istifa eden ilgili için ihdas edilmiş sayılan Araştırmacı kadrosunun iptal edilmesinin mümkün olmadığı?

- 2972 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan, "başvurmaları halinde eski görevlerine veya istifa ettikleri tarihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir göreve atanabilirler" hükmü gereğince, Araştırmacı kadrosuna veya başka kadroya atanması hususunun Kurumun takdirinde olduğu, değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Araştırmacı kadrosunda olanlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN