Sabah memurlar: Teknisyen kadrosunda görev yapanları ilgilendiriyor!

Kamu kurumlarında teknisyen yardımcısı kadrosunda görev yapanlar üst öğrenim olarak üst öğrenim olarak mesleğin üzerine ön lisansı (Teknikerlik) bitirmesi durumunda Tekniker kadrosuna atanabilir mi? Teknik öğretmenlik bitirmesi durumunda tekniker kadrosuna atanabilir mi? Teknikerlik için unvan değişikliği sınavına girmesi mümkün mü? Sabah memurlar yanıtlıyor.

Giriş Tarihi: 9.7.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 15:48
Sabah memurlar: Teknisyen kadrosunda görev yapanları ilgilendiriyor!

MEVZUAT

29/04/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun "Unvanlar" başlıklı 3'üncü maddesinde? gördükleri mesleki-teknik öğretim alanlarına göre lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "Tekniker"? lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "Teknik Öğretmen"? mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî? Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim? kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara da,"Teknisyen" unvanlarının verileceği ve bu unvanların eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılacağı hükme bağlanmıştır.

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde, "Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 08/06/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." hükmü? hükmü bulunmaktadır.

Anılan Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde? bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim? düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı? söz konusu Genel Yönetmeliğin ek 3'üncü? maddesinin birinci fıkrasında ise, bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim? düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmalarının, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

Mezkûr Genel Yönetmeliğin "Duyuru ve başvuru" başlıklı 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında, "Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde? aynı meslek ve bilim dallarında eğitim-öğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metot, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun? Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine, öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti için Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu itibarla;

1) Meslek lisesi mezunu olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki "Teknisyen Yardımcısı" unvanında görev yaptıkları ve üst öğrenim olarak mesleklerinin üzerine teknikerlikle ilgili ön lisans programını bitirdikleri ifade edilen personelin branşıyla ilgili "Teknisyen" kadroları için açılan unvan değişikliği sınavına yapacakları başvuruların? bitirdikleri teknikerlik programının mevcut mesleki veya teknik lise öğrenimlerinin devamı niteliğinde üst bir öğrenim programı olması durumunda yapılacak değerlendirmede son öğrenimleri esas alınması gerektiğinden, Kurumlarınca kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı,

2) Meslek lisesi mezunu olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki "Teknisyen Yardımcısı" unvanına atandıkları ve sonradan branşlarıyla ilgili teknik öğretmenlik programından mezun oldukları ifade edilen personelin? 3795 sayılı Kanuna göre öğrenim durumları itibarıyla "Teknik Öğretmen" unvanını ihraz etmiş oldukları dikkate alındığında, bu yüksek öğrenim programını bitirenlerin "Tekniker" unvanını da kazandıklarına ilişkin güncel nitelikte Yükseköğretim Kurulu Kararı bulunmadıkça, "Tekniker" kadroları için düzenlenen unvan değişikliği sınavlarına yapacakları müracaatların Kurumlarınca uygun görülmesinin mümkün olmadığı,

3) Meslek lisesi mezunu olarak Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki "Teknisyen Yardımcısı" unvanına atandıkları ve sonradan branşlarıyla ilgili teknik öğretmenlik programından mezun oldukları ifade edilen söz konusu personelin "Teknisyen" kadroları için açılan unvan değişikliği sınavlarına yapacakları başvuruların? "Teknisyen" unvanını öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş bulunmaları, bitirdikleri yüksek öğrenim programının mevcut mesleki veya teknik lise öğrenimlerinin devamı niteliğinde üst bir öğrenim programı olmaması ve ayrıca mevzuatta aranan diğer şartları da taşımaları halinde kabul edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Teknisyen kadrosunda görev yapanları ilgilendiriyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN