Sabah memurlar: Mali hizmetler kadrolarında görev yapanlar dikkat!

"Mali hizmetler " olarak görev yapmakta olan personelin bulunan "memur" unvanlı kadroya atanması mümkün mü? Sabah memurlar cevaplıyor

Giriş Tarihi: 10.7.2019 16:16
Sabah memurlar: Mali hizmetler Uzman Yardımcısı kadrolarında görev yapanlar dikkat!

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde? bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı? kanunlar, tüzükler veya yönetmelikler çerçevesinde yardımcılık ya da stajyerlik dönemi sonunda öngörülen yeterlilik sınavı ve/veya tez aşamalarında başarılı olduktan sonra atanabilecek görevlere yapılacak atamalarda ise uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Genel Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde de? "…Aynı düzeyde görev: Kurumların? hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri, Üst görev: hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri, Alt görev hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri…ifade eder." hükmü ve geçici 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmü düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, 04/07/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 5'inci maddesinin 1 inci fıkrasında? d) İdari hizmetler grubu?

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru, belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlik görevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför." hükmüne yer verilmiş, "Görevde yükselme sınavı sonucunda atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinde ise anılan görevlere atanabilmek için gerekli olan şartlar belirtilmiştir.

Ayrıca, "Hizmet grupları arasında geçişler" başlıklı 20/1-a maddesinde? "Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan öğrenim şartı ile sertifika gibi belgelere sahip olunması kaydıyla sınav yapılmaksızın atama yapılabilir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, "mali hizmetler uzman yardımcısı" olarak görev yapmakta olan personelin, "adaylığının kaldırılarak asaletinin tasdik edilmiş olması ve talep etmesi halinde", mezkur Yönetmelikte belirtilen memur ile aynı düzey görevlere veya alt görevlere, söz konusu görevler için mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri belgelere sahip olma şartlarını taşıması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın genel hükümlere göre atanmaları Kurumlarının takdirinde bulunmaktadır.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Mali hizmetler Uzman Yardımcısı kadrolarında görev yapanlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN