Sabah memurlar yanıtlıyor: İçişleri Bakanlığında çalışan dikkat!

İl emrine atama teklifleri yapılarak göreve başlayan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli idari büro görevlisi ve sözleşmeli idari destek görevlisi personelin, ilçelerde ikamet ettiklerinden bahisle ilçeye naklen atamalarının yapılması mümkün mü? Sabah Memurlar cevaplıyor

Giriş Tarihi: 25.7.2019 16:22 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 16:24
Sabah memurlar yanıtlıyor: İçişleri Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel dikkat!

10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinde, "...(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,

a) Sözleşmeli personel pozisyonları sayı, unvan, nitelik, sözleşme ücreti ve sürelerinin belirlenmesi suretiyle merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge veya il bazında Cumhurbaşkanınca ihdas edilebilir.

b) Sözleşmeli personel pozisyonları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı sözleşmeli personel pozisyonları ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler .................. bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir…" hükmü yer almaktadır.

Başkanlığımızca müteaddit defalar verilen görüşlerde ihdası merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge veya il bazında yapılan sözleşmeli personel pozisyonlarının bu teşkilatlar arasında aktarmasının yapılıp yapılamayacağı hususunda açık hükme yer verilmediğinden ve mezkur hükümde yer alan "birimler arası aktarma" ifadesinden "teşkilatlar arası pozisyon aktarması"nın değil, "teşkilat içerisinde birimler arası pozisyon aktarması"nın anlaşılacağı açıkça belirtilmiştir. Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 9 uncu maddesinde, "24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme programına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilir.

… Söz konusu personelden yükseköğrenim mezunu olanların "idari büro görevlisi" unvanlı pozisyonlara, diğerlerinin ise "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlara atama teklifleri yapılır. Bu madde kapsamında yer alan personele ilişkin pozisyonlar......... kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Söz konusu personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilir.

Bu madde kapsamında atananların, ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle sınırlı olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonlarında birim değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir." hükmü yer almaktadır. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli idari destek görevlisi ile idari büro görevlisi unvanlı personelin hangi hallerde birim değişikliği yapabileceği mezkur Esaslar'ın ek 3 üncü maddesinde açıkça sayılmıştır. Ek 3 üncü madde çerçevesinde yapılacak atamalarda ise tahsis edilen pozisyonda mezkur Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde birim değişikliği (Bakanlığınız bir il teşkilatından başka bir il teşkilatına) yapılması gerekmektedir.

SONUÇ

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarının il bazlı tahsisi esas olduğundan, atama teklifleri tercih ettikleri illere yapılarak görev başlayan sözleşmeli idari destek görevlisi ile sözleşmeli idari büro personelinin pozisyon tahsislerinin İl Valiliği emrine yapılması gerektiği, ilçelerde bulunan hizmet birimlerine pozisyon tahsisinin hiçbir şekilde mümkün bulunmadığı, ilgili personelin hizmetine ihtiyaç duyulan diğer birimlerine (Bakanlığın aynı il sınırlarında yer alan hizmet birimlerine) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun verdiği yetkiye dayanarak Valilik Onayı ile görevlendirilebileceği değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar yanıtlıyor: İçişleri Bakanlığında çalışan sözleşmeli personel dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN