Sabah memurlar: kadrosunda görev yapanlar dikkat

Daha önce Adalet Bakanlığında "" kadrosunda görev yapan ve halen bir kurumda "hizmetli" pozisyonunda çalışan memurun, 2019/50 sayılı ile mübaşir kadrosunun hizmet sınıfının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı olarak değiştirilmesine binaen, Kurumunda münhal bulunan "memur" veya "bilgisayar işletmeni" pozisyonuna atanması mümkün mü?

Giriş Tarihi: 14.11.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 16:13
Sabah memurlar: Mübaşir kadrosunda görev yapanlar dikkat

06/02/2019 tarihli ve 30678 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/50 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, "Mübaşir kadro unvanının 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı başlıklı (I) numaralı bendi kapsamına alınmasına, aynı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (G) fıkrası gereğince karar verilmiştir." hükmünü amirdir.

Öte yandan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 1'inci maddesinde, "Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." hükmü; 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü getirilmiştir. Belirtilen Genel Yönetmeliğin 15'inci maddesinde, "İl özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlardaki personel için İçişleri Bakanlığı; yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarındaki personel için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak şartları ve yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususları .........................uygun görüşünü alarak bu Yönetmeliğe aykırı olmamak üzere çıkaracakları yönetmelikle düzenler.

Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ......................." hükmü; ek 1'inci maddesinde, "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve ....... olumlu görüşü dikkate alınır. İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz." hükmü; geçici 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır..." hükmü mevcuttur.

Bahsedilen Yönetmeliğin "Hizmet grupları" başlıklı 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının "İdari Hizmetler Grubu"nu düzenleyen (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde, "Bilgisayar İşletmeni, Memur, Satış Memuru, Santral Memuru, Veznedar, Sekreter, Pazarlamacı" unvanları sayılmıştır. Aynı Yönetmeliğin "Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar" başlıklı 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde, "bilgisayar işletmeni" pozisyonuna atanabilmek için, "En az lise veya dengi okul mezunu olmak" ve "Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak" şartları; (j) bendinde ise "memur" pozisyonuna atanabilmek için, "En az lise veya dengi okul mezunu olmak" şartı düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü; 23'üncü maddesinde ise "Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadro/pozisyonlara atananların hakları saklıdır." hükmü bulunmaktadır. Bu itibarla, daha önce Adalet Bakanlığında "mübaşir" kadrosunda görev yapan ve halen "hizmetli" pozisyonunda çalışan personelin 2019/50 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mübaşir kadrosunun hizmet sınıfının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı olarak değiştirilmesine binaen, Kurumunda münhal bulunan "memur" veya "bilgisayar işletmeni" pozisyonuna, söz konusu kadrolara atanmak için aranan öğenim, sertifika ve toplam hizmet süresi şartlarını taşıması kaydıyla sınavsız, genel hükümlere göre atanmasının, çalıştığı kurumun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Mübaşir kadrosunda görev yapanlar dikkat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN