Sabah memurlar: İçişleri Bakanlığında idari destek görevlisi olarak çalışanlar dikkat!

İçişleri Bakanlığı emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli idari destek görevlisi olarak çalışmakta iken iki yıllık yüksek öğrenimi bitirenlerin ücretlerinin yükseltilmesi mümkün mü? Sabah memurlar cevaplıyor

Giriş Tarihi: 5.12.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 09:50 ABONE OL
Sabah memurlar: İçişleri Bakanlığında idari destek görevlisi olarak çalışanlar dikkat!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 43 üncü maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler… Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ..........." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların Ek 2 nci maddesinde, "Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

c) (Değişik: 2/3/2009-2009/14799) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme, yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler…" hükmü, Ek 4 üncü maddesinde, "Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür." hükmü, Ek 9 uncu maddesinde ise, "24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme programına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilir.

Söz konusu personelden; yükseköğrenim mezunu olanların "idari büro görevlisi" unvanlı pozisyonlara, diğerlerinin ise "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlara atama teklifleri yapılır. Bu madde kapsamında yer alan personele ilişkin pozisyonlar; ............ kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç onbeş gün içinde ............... bildirilir…" hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, bu kapsamda istihdam edilecekler hakkında yeni bir istihdam biçimine geçilmiş, atanabilecekleri pozisyon unvanları öğrenim durumuna, ödenecek ücretler ise pozisyon unvanına göre belirlenmiştir. Bu itibarla, lise mezunu olarak göreve başlayan idari destek görevlilerinden bilahare yüksek öğrenim bitirenlerin, kurumlarınca idari büro görevlisi olarak atanmaları ve ücretlerinin de idari büro görevlilerine ödenen ücrete yükseltilmesi mümkün bulunmamaktadır.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: İçişleri Bakanlığında idari destek görevlisi olarak çalışanlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN