Sabah memurlar: Yüksek öğretim personeli dikkat!

Sabah memurlar sorularınızı yanıtlıyor... Özel sektörde sigortalı olarak çalışılan sürelerin öğretim elemanlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmesi mümkün mü?

Giriş Tarihi: 16.9.2019 10:50
Sabah memurlar: Yüksek öğretim personeli dikkat!

Soru: 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi sivil öğretim görevlisi olarak görev yapan personelin, daha önce 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmesi mümkün mü?

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun "Öğretim elemanlarının sınıflandırılması" başlıklı 3 üncü maddesinde, "Bu Kanuna tabi öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Öğretim üyeleri sınıfı: Bu sınıf; profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyelerinden oluşur.

a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,

b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

c) Doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, ilk kademe aylığını alırlar.

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden yararlanırlar.

B) Öğretim görevlileri sınıfı: Bu sınıf, öğretim görevlilerinden oluşur.

C) Araştırma görevlileri sınıfı: Bu sınıf, araştırma görevlilerinden oluşur.

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun "Derece yükselmesi" başlıklı 7 nci maddesinde, "Öğretim elemanları;

a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması,

b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları. Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları, şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler." hükmü, "Kademe ilerlemesi" başlıklı 8 inci maddesinde, "Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.

Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır." hükmü ve "Uygulanacak diğer kanun hükümleri" başlıklı 20 nci maddesinde ise "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, Danıştay 8 inci Dairesinin 09.02.2005 tarihli ve E.2004/1141, K:2005/552 sayılı Kararında, "2914 sayılı Yasanın yardımcı doçentlerin de aralarında bulunduğu öğretim elemanlarının derece yükselmesini de düzenleyen özel Yasa hükmünde olduğu açık olup, davacının öncelikli olarak tabi olduğu Yasa 2914 sayılı Yasadır. Bu Yasanın 3. ve 7. maddelerinde de yardımcı doçent, doçent ve profesör kadroları için kadro dereceleri ayrı ayrı gösterilmiş, derece yükselmelerinin ne şekilde olacağı açıklanmış, unvanlı kadroların başlangıç derecesi (bir üst unvanın alt sınırı şeklinde ) açıkça düzenlenmiş ve unvana bağlı kadronun değişmemesi halinde kademe ilerlemesi imkanı da getirilmiştir. Artık "Kanunda hüküm bulunmayan bir hal"den söz edilmesi mümkün olmadığından 657 sayılı Yasa hükümlerinin kıyasen uygulanması söz konusu olamaz." denilmiştir.

Öte yandan, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 30 uncu maddesinde, "İştirakçilerin, emeklilik keseneğine esas olan derece ve kademelerinin mevzuata uygunluğu Sandıkça incelenir, eksik gönderilen kesenek ve karşılık farkları kurumlarından tahsil, fazla gönderilen kesenek ve karşılıklar kurumlarına iade edilir…" hükmüne yer verilmiştir.

SONUÇ

Bu itibarla, öğretim elemanlarının başlangıç derecelerinin 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinde ayrı ayrı gösterilmesi, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinin ne şekilde yapılacağının ise mezkur Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerinde açıklanması sebebiyle, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile özel sektörde sigortalı olarak çalıştığı sürelerin öğretim elemanlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilmeyecektir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Yüksek öğretim personeli dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN