Sabah memurlar: Teknisyen kadrosunda görev yapanlar dikkat!

Meslek lisesi bilişim teknolojileri/bilgisayar teknik servisi bölümü mezunu olup teknisyen kadrosunda görev yapan memurun, üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olduğundan bahisle, ilgiliye tekniker kadrosunun ve tazminatlarının ödenmesi mümkün mü? Sabah memurlar sorularınızı yanıtlıyor

Giriş Tarihi: 2.9.2019 15:13 Güncelleme Tarihi: 2.9.2019 15:14
Sabah memurlar: Teknisyen kadrosunda görev yapanlar dikkat!

3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde? "Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara "teknisyen",

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",

c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",

d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden mezun olanlara "teknik öğretmen",

e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimi tamamlama programını en fazla dört yarıyıl içinde bitirenlere dallarında "mühendis", unvanı verilir. Bu unvanlar, eğitim görülen dalın ismi ile birlikte kullanılır." hükmüne yer verilerek mesleki teknik öğretim alanlarına göre teknisyen, tekniker, yüksek tekniker, teknik öğretmen ve mühendis unvanını kimlerin kullanacağı belirtilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Zam ve Tazminatlar" başlıklı 152 nci maddesinin "III Ortak Hükümler" bölümünün birinci fıkrasında, "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur." hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden, 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" yürürlüğe konulmuş, 22/03/2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 848 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla bu Kararın 2019 yılında da uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyerinin esas alınacağı hükme bağlanmış, ayrıca anılan Kararın 4 üncü maddesinin (e) bendinde, "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." düzenlemesine yer verilmek suretiyle anılan Kararda yer alan zam ve tazminatların ödenmesinde personelin bulunduğu kadronun ve kariyerinin esas alınacağı ancak? istisnai durumlarda bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere de mesleki üst öğrenimleri esas alınarak zam ve tazminatların ödenebileceği belirtilmektedir. Nitekim, söz konusu Kararın uygulanmasında ortaya çıkacak sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ve 11/05/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 160 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin "E Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" bölümünün 3 üncü sırasında? "Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır. Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir." açıklamasına yer verilmiştir. Diğer taraftan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendinde, "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim öğretim yapan üniversitelerde, eğitim öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine? öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü yer almakta olup, bu hüküm ile yükseköğrenim yapanların, öğrenimden sonra kazandıkları unvanların aynı ve elde ettikleri hakların eşdeğer sayılması hususunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yetki verilmektedir. Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'da kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunanlara bitirdikleri mesleki üst öğrenim ile ilgili zam ve tazminatlardan yararlanma imkanı verilse de, bitirilen üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığını belirleme yetkisinin 2547 sayılı Kanunun 43/b maddesi ve 160 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği uyarınca Yüksek Öğretim Kuruluna ait olduğu, anılan Kurulun bu yöndeki kararı ile ilgili zam ve tazminatların ödenebileceği açıktır. Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (b) bendi ile "görevle ilgili olan bir üst öğrenim esası" da açıkça benimsenmiştir. Mezkur Kararın 13 üncü maddesinde ise, zam ve tazminatların ödenmesine esas olmak üzere, bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya ....... görüşü üzerine Maliye Bakanlığının yetkili olduğu ifade edilmiştir.

SONUÇ

Bu itibarla; meslek lisesi bilişim teknolojileri/bilgisayar teknik servisi bölümü mezunu olup teknisyen kadrosunda görev yapan ve üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olarak tekniker unvanını ihraz eden ilgilinin, mezun olduğu iş sağlığı ve güvenliği yükseköğretim programının ilgilinin teknisyen unvanını ihraz ettiği bölümün mesleki üst öğrenimi olduğuna dair Yükseköğretim Kurulundan görüş alınması ve adı geçen Kurulun mesleki üst öğrenim olduğu yönünde karar vermesi halinde, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'da tekniker unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanabilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Teknisyen kadrosunda görev yapanlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN