İbrahim Samed Sevim

Zafer Partisi
İbrahim Samed Sevim
  • PARTİSİ : Zafer Partisi
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı