Abdullah b. Hasan el-Bağdadi kimdir?

Kaynaklar, adını Abdullah veya Ubeydullah şeklinde vermektedirler. Bağdat'ta yaşadı ve daha çok, mesleğinden dolayı kendisine takılan Gulâmu Zühal (Zühal/Satürn'ün hizmetkârı) lakabıyla tanındı. Matematikçi ve müneccim olarak Adudüddevle'nin hizmetinde bulundu. Abdurrahman es-Sûfî'nin çağdaşı, Sicistanlı filozof Ebû Süleyman el-Mantıkī'nin de yakın arkadaşıdır. Rivayete göre, ilim adamları arasındaki ününü, Mantıkī'nin meclislerinin birinde yapılan, astrolojik kehanetlerin doğruluk derecesiyle ilgili bir tartışmada, en mükemmel ilmî açıklamayı getirdiği için kazanmıştır. Bugüne ulaşamamış dokuz kitabının adı bilinmekte olup bunlardan yalnız Kitâb fi'l-küsûfât ve'l-kırânât adlı eseri, Siczî'nin el-Câmiu'ş-şâhî ve Nasîrüddîn-i Tûsî'nin Sefînetü'l-ahkâm'a aldıkları bazı parçalarla tanınmaktadır. İbnü'n-Nedîm'in verdiği listeye göre diğer eserlerinin adları şunlardır: Kitâbü't-Tesyîrât; Kitâbü'ş-Şuâât; Kitâbü Ahkâmi'n-nücûm; Kitâbü't-Tesyîrât ve'ş-şuâât; Kitâbü'l-Câmii'l-kebîr; Kitâbü'l-Usûli'l-mücerrede; Kitâbü'l-İhtiyârât; Kitâbü'l-İnfisâlât.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN