Ahmed Asım Efendi Gümücineli kimdir?

1252'de (1836-37), Gümülcine sancağına bağlı Sultanyeri kazasının Terziviran köyünde doğdu. İlmiye sınıfına mensup bir aileden gelmektedir. Babası Terziviran köyündeki Medrese-i Kebîr müderrislerinden Müderriszâde Mehmed Efendi'dir. Ahmed Âsım, hepsi de dersiâm olan dört erkek kardeşin ikincisidir. Küçük yaşta yetim kalan Ahmed Âsım, köyündeki sıbyan mektebinde başladığı öğrenimine yine buradaki medresede devam etti. Tahsilini ilerletmek üzere daha sonra İstanbul'a gitti (1846). On yedi yıl süren bu devrenin sonunda, Fâtih dersiâmlarından Karinâbâdî Abdurrahman Efendi'den icâzet alarak Fâtih Camii'nde ders vermeye başladı (1279/1862-63). Ardından Bâb-ı Fetvâ'da yapılan imtihanı kazanıp ibtidâ-yi hâric* derecesi ile İstanbul ruûs*unu aldı. İki yıl sonra huzur dersleri* muhataplığına tayin edildi. Gösterdiği başarı üzerine Sultan Abdülaziz'in huzurunda ders vermekle mukarrir*liğe başladı (1875). Aynı yıl Meclis-i Tedkîkāt-ı Şer'iyye âzalığına tayin edildi. Bunun yanı sıra 1883 yılına kadar Fetvahâne'de yapılan imtihanlarda mümeyyiz ve İntihâb-ı Hükkâm Komisyonu âzası olarak yer aldı. Yine aynı yıl ders vekili ve Meclis-i İmtihân-ı Kurrâ reisi oldu. 1887'de Haremeyn-i Muhteremeyn, 1890'da da İstanbul pâyelerine yükseldi. İki yıl sonra Anadolu, bir süre sonra da Rumeli kazaskeri oldu (1894). Bu vazifedeyken 1906 yılının sonlarında hastalığı sebebiyle bütün görevlerinden istifa etti. 1 Temmuz 1911'de Erenköy'deki evinde vefat etti ve Fâtih Türbesi hazîresine defnedildi.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN