Belhî, Ali b. Ahmed kimdir ?

Hayatı hakkında bilgi bulunmamakta, yalnız eserleriyle tanınmaktadır. Muhtelif yazmaları mevcut olan üç eserinden hiçbiri henüz yayımlanmamıştır. Bazı nüshaları İstanbul kütüphanelerinde de bulunan eserleri şunlardır: 1. Sırrü'l-esrâr fî ḥaḳīḳati't-tesyîr ve'l-istimrâr (TSMK, Hazine, nr. 486). 2. Kitâbü'l-Medḫal fî ʿilmi'n-nücûm (Kitâbü'l-Medḫal fi'l-aḥkâmi'l-felekiyye) (Süleymaniye Ktp., Yenicami, nr. 1193, Ayasofya, nr. 2702; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2799). 3. Kitâbü'l-Ḳırânât (Nuruosmaniye Ktp., nr. 2799/2) (eserleri ve diğer yazmaları hakkında geniş bilgi için bk. Sezgin, VII, 176-177).

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN