Ebu Ma'şer et-Taberi Kimdir?

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Taberistan'da doğduğu için Taberî nisbesi ve pamuk ticareti yaptığı veya bu işle uğraşan bir aileden geldiği için de Kattân lakabı ile anıldığı söylenebilir.

İlim tahsili için pek çok seyahat yapan Ebû Ma'şer et-Taberî, Mekke'de Ebû Abdullah Muhammed b. Hüseyin el-Kârezînî, Harran'da Ebü'l-Kāsım Ali b. Muhammed ez-Zeydî, Mısır'da Ebü'l-Abbas İbn Nefîs ve İsmâil b. Amr b. Râşid el-Haddâd'dan kıraat okudu. Râgıb el-İsfahânî ve Ebü'l-Fazl er-Râzî de onun kıraat hocaları arasında yer almıştır. Ayrıca Ebû Ali el-Ahvâzî'den icâzet* yoluyla pek çok kıraat rivayet etti. Ebû Abdullah İbn Nazîf, Ebü'n-Nu'mân Türâb b. Ömer, Ebü't-Tayyib et-Taberî gibi âlimlerden hadis dinledi. Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'i ile Muhammed b. Hasan en-Nakkāş'ın (ö. 351/962) telif ettiği bir tefsir olan Şifâʾü's-sudûr'u hocası Zeydî'den, el-Keşf ve'l-beyân adlı tefsiri de bizzat müellifi Sa'lebî'den rivayet etti. Kendisinden de Ebû Ali İbnü'l-Arcâ', Hasan b. Halef b. Belîme, Mansûr b. Hayr ve daha pek çok kimse kıraat okudu. Ebû Nasr Ahmed b. Ömer el-Gāzî, Ebû Bekir Muhammed b. Abdülbâkī el-Ensârî, İbrâhim b. Ahmed es-Saymerî ve diğerleri ondan rivayette bulunmuşlardır.

Kaynaklarda muhakkik ve sika* bir âlim olduğu bildirilen ve Mekkeliler'in kıraat üstadı olarak anılan Ebû Ma'şer et-Taberî, muhtemelen ilmî seyahatlerinden sonra yerleşip hayatının sonuna kadar yaşadığı Mekke'de vefat etti.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA