İbn Abdülmelik kimdir ?

11 veya 14 Zilkade 634'te (6 veya 9 Temmuz 1237) Merakeş'te doğdu. Aslen Evs kabilesine mensuptur. İlim ve fazilet sahibi bir kimse olan babası Muhammed şehrin ileri gelenlerindendi; annesi de Muvahhidler'den İbnü'l-Fâsî diye bilinen Muhammed b. Ahmed el-Kaysî'nin kızıdır. Ebü'l-Velîd İbn Ufeyr, Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Atîk, Ebü'l-Kāsım Ahmed b. Muhammed el-Belevî, Kâtib Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed er-Ruaynî, İbnü'z-Zübeyr diye tanınan Ebû Abdullah Muhammed b. Ali ve Ebû Muhammed Hasan b. Kattân gibi hocalardan kıraat, hadis, fıkıh, ferâiz, kelâm, mantık, belâgat ve aruz tahsil etti; bu arada Ebû Temmâm'ın el-Ḥamâse'sini, Zeccâcî'nin el-Cümelü'l-kübrâ'sını ve Sîbeveyhi'nin el-Kitâb'ını da okudu. Ayrıca Endülüs, Sebte (Ceuta) ve Cezîretülhadrâ (Algeciras) gibi yerlere ilim öğrenme amacıyla gitti ve buralarda birçok âlimden ders aldı. 670 (1271-72) yılından sonra, iyi bir şiir münekkidi olan Ağmât şehrinin valisi Ebû Ali Ömer b. Ebü'l-Abbas el-Mettûsî el-Milyânî'nin huzurunda edebiyat meclislerine katıldı. Ṣılatü'ṣ-Ṣıla müellifi İbnü'z-Zübeyr onun Kâtib Ebü'l-Hasan er-Ruaynî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Hişâm, İbn Ufeyr ve başkalarından rivayette bulunduğunu, kendi teliflerinin bir kısmını bizzat istinsah ettiğini, tarih ve isnadı çok iyi bildiğini söylemektedir (Nübâhî, s. 130).

Bir süre Merakeş kadılığı yapan İbn Abdülmelik, Merînî Hükümdarı Ebû Ya'kūb Yûsuf döneminde (1286-1307) başkadılığa getirildi. 703 yılı Muharreminin sonlarında (Eylül 1303) Tilimsân'da vefat etti; ölüm tarihiyle ilgili farklı rivayetler de vardır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA