İbn Eşte kimdir ?

Aslen İsfahanlı olup Süyûtî ve Dâvûdî tarafından Levzerî (Lûzerî) nisbesiyle anılmıştır. Zehebî'nin belirttiğine göre İsfahan'da Muhammed b. Ahmed b. Hasan el-Kisâî'den kıraat dersleri aldı. Kitâbü's-Sebʿa müellifi Ebû Bekir İbn Mücâhid'e talebelik yaptığına göre tahsil için bir müddet Bağdat'ta bulunmuş olmalıdır. Muhammed b. Ya'kūb el-Muaddel ve Ebû Bekir Muhammed b. Hasan en-Nakkāş gibi âlimler de onun kıraat hocalarındandır. Mısır'a yerleşen İbn Eşte'nin talebeleri arasında Halef b. İbrâhim, Ebü't-Tayyib İbn Galbûn, Ebü'l-Kāsım İbnü'd-Debbâğ ve Muhammed b. Abdullah el-Müeddib sayılabilir. Ebû Amr ed-Dânî, İbn Eşte'nin sağlam, güvenilir, Arapça'ya vâkıf, mânaya nüfuzu olan, değerli eserler vermiş bir âlim olduğunu söylemiş (Zehebî, Maʿrifetü'l-ḳurrâʾ, II, 617), İbnü'l-Cezerî de onun hakkında "büyük bir üstat, güvenilir bir araştırmacı" ifadesini kullanmıştır. İbn Eşte 27 Şâban 360'ta (25 Haziran 971) Mısır'da vefat etti.

Eserleri. İbn Eşte'nin kaynaklarda zikredilen eserleri şunlardır: 1. Kitâbü'l-Muḥabber. İbnü'l-Cezerî, kıraatle ilgili bu eserin müellifinin geniş ilmini gösteren bir kitap olduğunu belirtir. 2. Kitâbü'l-Müfîd fi'ş-şâẕ. 3. Kitâbü'l-Meṣâḥif. Süyûtî el-İtḳān'ını yazarken bu eserden nakillerde bulunduğunu zikretmektedir (meselâ bk. el-İtḳān, I, 149). 4. Riyâżatü'l-elsine. Kur'ân-ı Kerîm'in i'rabı hakkındadır. 5. el-Vaḳf ve'l-ibtidâʾ.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA