5 günlük hava durumu
25 Ağustos 2016, Perşembe
 • Kategori
 • Anahtar Sözcük
 • Diğer Başlıklar
 • DUYURU
  SAYIN: ŞEVKET AKGÜN
  HİSSEDARLARI
  AÇIKLAMA:
  İSTANBUL ili, Bahçelievler ilçesi, Kartaltepe Mahallesi,
  581 ada 4 parsel sayılı yerdeki yapımız
  6306 sayılı Afet Riski Alanları Dönüştürülmesi Hakkındaki kanun kapsamında riskli yapı tespiti yapılmış olup, söz konusu parselde 6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesine göre karar alınması yönünde 30-Haziran-2016 tarihinde İstanbul ili Talatpaşa Caddesi No:38 Bahçelievler'de bulunan Abidinpark Bahçelievler Öğretmen Evinde saat 19:00'da yapılacak toplantıyla alakalı Sabah Gazetesi 13.06.2016 tarihinde sayfa 30'da tarafınıza hitaben ilan verilmiş, ancak 30.06.2016 tarihinde belirtilen adreste yapılan toplantıya asaleten veya vekaleten katılmadığınız anlaşılmıştır. Riskli olarak tespit edilen söz konusu taşınmazın yıkılması sonrasında adres kaydınız bulunmadığından tebligat kanunu hükümlerine göre ilanen tebliğine karar verilmiştir.
  İHTARNAMENİN tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi No:17 İST-WEST Blokları A1B Blok Daire:82 Bahçelievler adresine saat:17:00'ye kadar gelerek arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesini imzalayarak karara katılmanızı, aksi halde 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca ''Onbeş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık arttırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilmediği takdirde, bu payların rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda hazine adına resen tescil edileceği'' hükmü uyarınca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunarak arsa payınızın diğer kat maliklerine satılması hususunda bildirimde bulunacağımız tarafınıza ihtar olunur.
 • GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09.09.2013 tarihli acentelik sözleşmesi ve Beyoğlu 17. Noterliği'nden 10.10.2013 tarih, 18750 sayılı Umumi Vekaletname ile Şirketimizin İstanbul Acenteliğini ifaya yetkili Roy Sigorta Ara. Hiz. Tic. Ltd. Şti.'nin bu sıfat ve yetkisinin acentenin isteği üzerine tek taraflı olarak Beyoğlu 17. Noterliği'nden tasdikli 03.08.2016 tarih, 15286 sayılı azilname ile geri alındığı sözleşmenin ise feshedildiği ilan olunur.