MERYEM GAYBERİ

MERYEM GAYBERİ

24 Ocak 2017, Salı

Bilinmeyen maddeler bunlar mı?

AK Parti'nin MHP ile uzlaşarak Meclis'e sunduğu 18 maddeden oluşan Anayasa değişikliği

teklifi, 339 oyla kabul edilerek kanunlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sunulacak

teklifi onayladığı takdirde 60 gün içinde referanduma gideceğiz.

CHP ve HDP'nin başını çektiği muhalefet, toplumun, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek 18

maddeden habersiz olduğunu iddia ediyor.

***

Gelin bu 18 maddeye özetle göz atalım:

1-Mahkemeler "bağımsız" olarak tanımlanırken şimdi "Bağımsız ve tarafsız" olarak

tanımlanıyor.

2-Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkıyor.

3-Seçilme yaşı 25'ten 18'e iniyor.

4-Seçimler 4 yılda değil, 5 yılda bir yapılıyor.

5-TBMM'nin görev ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçeyi kabul

etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, TBMM üye tam sayısının 5'te 3

çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek…" şeklinde sıralanıyor.

6-TBMM, Meclis Araştırması, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve Yazılı Soru yollarıyla

bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanacak. Gensoru, denetleme yetkisinden çıkarılacak.

7-Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisi kesilmiyor.

8- Cumhurbaşkanına, "devlet başkanı" sıfatı ile yürütme yetkisi de veriliyor. Cumhurbaşkanı,

kanun yayımlayıp kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor.

9- Cumhurbaşkanı hakkında, TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle

soruşturma açılıp üye tam sayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılabiliyor.

10-Cumhurbaşkanı yardımcılığı geliyor.

11-TBMM, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar

verilebilecek. Aynı yetki Cumhurbaşkanına da verilecek ve genel seçimlerle cumhurbaşkanı

seçimi birlikte yapılıyor.

12. Cumhurbaşkanı; tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, savaş,

seferberlik, ayaklanma gibi durumlarda (OHAL) ilan edebiliyor.

13-Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.

14-HSYK'nın, 13 üyesinden 3'ü cumhurbaşkanınca; 3'ü Yargıtay tarafından, 1'i Danıştay

tarafından, 3 üyesi ise TBMM tarafından seçiliyor.

15- Kamu idareleri ve KİT'ler dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle

yapılacak.

16-Yeni sisteme uyum için anayasadaki bazı ibareler değiştiriliyor ya da metinden çıkarılıyor.

17-TBMM'nin bir sonraki seçimi ve cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde yapılıyor.

18- Bazı değişiklikler, TBMM ve cumhurbaşkanı seçimleriyle yürürlüğe giriyor.

***

Sistem değişimi önerisini, rayından çıkarıp hukuki ayrıntılara, rejim tartışmasına ve 'tek

adamlık' iddialarına boğmak isteyenlerin sözlerine itibar etmeyin.

Cumhurbaşkanlığı sisteminin en büyük getirisi, çift başlılığa ve koalisyonlara son verecek

olması.

Koalisyonlardan bugün Avrupa ülkeleri bile illallah etmiş durumda.

Zira her koalisyon döneminin ardından Türkiye, pahalılık, çatışma, enflasyon, devalüasyon

ve darbeye sürükleniyordu.

Sandık başına giderken bunları aklımızdan çıkarmayalım…

BİZE ULAŞIN