Giriş Tarihi: 20.11.2023 00:00

Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 07:53

T.C. SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
PAZARLIK YOLU İLE TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2021/3TEREKE

Terekenin tasfiyesi maksadıyla masa mal varlığına dahil aşağıda cins ve niteliği yazılı taşınmaz mallar muhammen değerinin altında olmamak kaydıyla İ.İ.K.'nin 241'nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır.SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR.Satışta teklif vereceklerin muhammen değerinin %20'si oranında pey akçesini Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/3 Tereke sayılı dosyası adına açılan Vakıflar Bankası Safranbolu Şubesi nezdindeki TR 72 0001 5001 5800 7320 275142 no.lu hesaba T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir.Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir.Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Damga vergisi, KDV, tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vuku bulacak KDV ve damga vergisi ile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB'nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır. Taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Tereke Tasfiye Memuru pazarlık sırasını tayinde ve ihalenin yapılmasını terekenin yararına görmediği veya ertelenmesinde yarar gördüğü hallerde ihaleyi yapmamakta ve satışı ertelemekte serbesttir. Teklif sahipleri, tekliflerini, ihale şartnamesini ve taşınmazlar ile ilgili bilirkişi raporlarını inceleyerek yeterli bilgi sahibi olduktan sonra vermiş sayılırlar. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları gerekmektedir.İsteyen talipli Batı Mah.Hatboyu Cad. Atasagun Apt.No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki Tereke Tasfiye Memuru Av.Hasan ÜNAL (Tel:0 530 404 56 14) ile iletişime geçebilecektir.İlan olunur.
TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI, NİTELİKLERİ, İMAR DURUMU, KIYMETİ
(1) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Balıkesirili,Ayvalık ilçesi,Altınova Mah.627 ada 1 parsel sayılı 2.369,00 m2 miktarlı tapuda "tarla" vasfıyla kayıtlı taşınmazın 1/36 hissesi
NİTELİKLERİ:Taşınmaz iyi bir mevkiide bulunmakta olup ,iyi topraklı düz ve taban arazi denize çok yakın deniz turizm mesafesi içinde turistik tesis mesken vs.yapılaşmaya uygun kullanım ve fonksiyonel olarak düz eğime sahiptir. Taşınmaz tapuda tarla vasfıyla kayıtlıysa da fiilen "arsa" niteliğindedir.
İMAR DURUMU:Ayvalık Belediye Başkanlığı e-imar sorgulamasına göre taşınmaz 1/1000 ölçekli Altınova Beldesi 1/1000 Uygulama İmar Planında kısmen gelişme konut alanında kısmen park alanında kalmaktadır.(https://keos.ayvalik.bel.tr:8443/imardurumu/imar.aspx?parselid=58657)
MUHAMMEN BEDELİ: 674.805,55 TL
KDV ORANI:% 10
TEMİNAT MİKTARI :134.961,11 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)
SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 27/12/2023 günü saat 11.30 – 11.40arası- Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Safranbolu/KARABÜK
(2) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Karabük ili,Safranbolu ilçesi,Kuzyakahacılar köyü 131 ada 35 parselsayılı 997,70 m2 miktarlı "kagir dört katlı ev ve arsa" vasıflı taşınmazın 1/4 hissesi
NİTELİKLERİ:Taşınmaz üzerinde taban alanı 95 m2olan dört katlı bina mevcuttur.Bina içinde inceleme yapılamamıştır.Yola cephesi bulunan taşınmazda muhtelif yaşlarda 5 adet mevye ağacı bulunmaktadır.
İMAR DURUMU:Karabük İl Özel İdaresi kayıtlarında yapılan araştırmaya göre taşımaz imar planı kapsamı dışında köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ: 460.350,00 TL
KDV ORANI:% 10
TEMİNAT MİKTARI : 92.070,00 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)
SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 27/12/2023 günü saat 11.50 – 12.00arası-Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Safranbolu/KARABÜK
(3) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Karabük ili,merkez ilçe,Yeşil Mah.1801 ada 19 parsel sayıda kayıtlı taşınmazdaki "mesken" nitelikli24 no.lu bağımsız bölümün 1/1 hissesi
NİTELİKLERİ:Taşınmazın bulunduğu ana bina Karabük merkeze 2 km mesafede olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ulaşım ve altyapı hizmetleri mevcuttur.Taşınmaz 60 m2 büyüklüğünde salon, oturma odası mutfak banyo ve balkondan oluşmaktadır.
İMAR DURUMU:Karabük Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli Karabük Kent Bütünü Uygulama İmar planlarında blok nizam 5 katlı ticaret +konut alanında kalmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ: 810.000,00 TL
KDV ORANI:% 1
TEMİNAT MİKTARI :162.000,00 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)
SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ: 27/12/2023 günü saat 12.10 – 12.20arası- Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Safranbolu/KARABÜK
(4) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Karabük ili,merkez ilçe,Yeşil Mah.1801 ada 19 parsel sayıda kayıtlı taşınmazdaki "mesken" nitelikli25 no.lu bağımsız bölümün 1/1 hissesi
NİTELİKLERİ:Taşınmazın bulunduğu ana bina Karabük merkeze 2 km mesafede olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ulaşım ve altyapı hizmetleri mevcuttur.Taşınmaz 61 m2 büyüklüğünde salon, oturma odası mutfak banyo ve balkondan oluşmaktadır.
İMAR DURUMU:Karabük Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli Karabük Kent Bütünü Uygulama İmar planlarında blok nizam 5 katlı ticaret +konut alanında kalmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ: 823.500,00 TL
KDV ORANI:% 1
TEMİNAT MİKTARI :164.700,00 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)
SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ:27/12/2023 günü saat 12.30 – 12.40arası- Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Safranbolu/KARABÜK
(5) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Karabük ili,merkez ilçe,Yeşil Mah.1801 ada 19 parsel sayıda kayıtlı taşımazdaki"Asma katlı işyeri" nitelikli 64 no.lu bağımsız bölümün 1/1 hissesi
NİTELİKLERİ:Taşınmazın bulunduğu ana bina Karabük merkeze 2 km mesafede olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ulaşım ve altyapı hizmetleri mevcuttur.Taşınmaz 357,00 m2 büyüklüğünde 1 normal kat 1 asma kat olmak üzere 2 katlı olup işyeri olarak kullanılmaktadır.
İMAR DURUMU:Karabük Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli Karabük Kent Bütünü Uygulama İmar planlarında blok nizam 5 katlı ticaret +konut alanında kalmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ:8.925.000,00 TL
KDV ORANI:% 20
TEMİNAT MİKTARI :1.785.000,00 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)
SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ:27/12/2023 günü saat 12.50 – 13.00arası- Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Safranbolu/KARABÜK
(6) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Karabük ili,merkez ilçe,Yeşil Mah.1801 ada 19 parsel sayıda kayıtlı taşınmazdaki "Asma katlı işyeri" nitelikli 65 no.lu bağımsız bölümün 1/1 hissesi
NİTELİKLERİ:Taşınmazın bulunduğu ana bina Karabük merkeze 2 km mesafede olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ulaşım ve altyapı hizmetleri mevcuttur.Taşınmaz 450,76 m2 büyüklüğünde 1 normal kat ve 1 asma kat olmak üzere 2 katlı olup işyeri olarak kullanılmaktadır.
İMAR DURUMU:Karabük Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan bilgiye göre taşınmaz 1/1000 ölçekli Karabük Kent Bütünü Uygulama İmar planlarında blok nizam 5 katlı ticaret +konut alanında kalmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ: 11.269.000,00 TL
KDV ORANI:%20
TEMİNAT MİKTARI :2.253.800,00 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)
SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ:27/12/2023 günü saat 13.10 – 13.20arası- Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Safranbolu/KARABÜK
(7) NOLU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:Çanakkale ili,Gelibolu ilçesi,Boyayır köyü 126 parsel sayılı 12.000,00 m2 miktarlı tapuda "tarla" vasfıyla kayıtlı taşınmazın 274/12000 hissesi
NİTELİKLERİ:Taşınmazın tapu kaydında "Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz,sınırlı ve ayni hak tesis edilemez "beyanı,"Askeri güvenlik bölgesi" "Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" şerhleri mevcuttur.Taşınmaz tarla niteliğinde hafif meyilli yapıda kuru tarım arazisidir.Taşınmaz yörenin karakteristik tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun olup belgede kuru şartlarda buğday-ayçiçeğinden oluşan ikili ekim nöbeti yapılmaktadır.
İMAR DURUMU:Taşınmaz imar planı kapsamı dışında köy yerleşik alanı sınırları içinde kalmaktadır.
MUHAMMEN BEDELİ: 82.200,00 TL
KDV ORANI:%10
TEMİNAT MİKTARI :16.440,00 TL (SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR)
SATIŞ GÜNÜ, YERİ VE SAATİ:27/12/2023 günü saat 13.30 – 13.40arası- Safranbolu Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Safranbolu/KARABÜK

Basın No: ILN01933339

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. SAFRANBOLU SULH HUKUK MAHKEMESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA