SARI SAYFALAR

ÇEŞİTLİ / DUYURU
İLANEN DUYURU
6306 sayılı Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun ve uygulama yönetmeliği gereğince 2/3 çoğunluk kararına katılmayanlara gönderilmesi gereken ihtarın ilanen duyurusu.
Aşağıda kimlik bilgileri bulunan;
Hatice Fırat mirasçısı 62059270056 TC nolu Zarife Lüddeche,
Ali Fırat mirasçıları; 17993751956 TC nolu Öznur Fırat-17963752976 TC nolu Ali Fırat- 10667997094 TC nolu Özgül Pala;
İsmail Fantazi mirasçıları; 18347287022 TC nolu Bahtınur Fantazi- 18356286740 Tc nolu Hasan Fantazi-38048146992 TC nolu Zehra Fantazi Şahin- 18353286804 TC nolu Atilla Fantazi- 18344287186 TC nolu Erhan Fantazi- 15085225514 TC nolu Ali Ulvi Doğruöz ve 19064545396 TC nolu Süheyla Çırcı mirasçıları
İstanbul Kadıköy, Caferağa Mahallesi 1310-ada 195-parselde bulunan binanın bir numaralı bağımsız bölümünün diğer maliklerle Kadıköy 17.noterliğinin 17-Mayıs-2016 Tarih ve 10352 yevmiye sayılı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmış ayrıca 9-Ocak-2018 tarihli ortak karar protokolü yapılmıştır.
6306 sayılı kanunun 6.maddesinin 1.fıkrasında belirtildiği üzere söz konusu parselde bulunan binanın 1 nolu bağımsız bölümünün (yenilenen projede dört nolu bağımsız bölüm) yukarda kimlik bilgileri bulunan malik ve kanuni mirasçılarının 2/3 çoğunluğun kararı doğrultusunda bahsi geçen sözleşmeyi imzalaması ve gerekli vekaletleri vermesinin talep edilmesi, 7 gün içerisinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının ilgili idarece tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlanan diğer paydaşlara açık arttırma usulü ile satılacağı paydaşlara satış gerçekleştirilmediği takdirde bu payların rayiç bedeli idarece (hisseleri nispetinde düşen bedeller) ödenmek kaydıyla tapuda hazine adına resen tescil edilecektir.
Bilgilerinize rica ederiz.
Gököz İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
TİCARET Sicil No:19976/5
KARTEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
TİCARİ Adresi: Reşitpaşa Mh. Katar Cd. Ari Teknokent 3/4/102 Sarıyer İstanbul
GENEL Kurul Toplantısına Davet;
09.05.2018 tarihinde toplanan şirket 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı, pay sahiplerinden BYB Teknoloji Yatırımları ve Ticaret A.Ş vekilinin istemi üzerine, TTK 420.Maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından 1 ay sonraya ertelenmiş olup, bu bağlamda, şirket Yönetim Kurulu'nun 22.05.2018 tarihli almış olduğu karara istinaden, ertelenen Şirket 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem çerçevesinde, 11.06.2018 tarihinde, saat 14:00'da, Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Ari Teknokent 3/4/102 Sarıyer, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
FİNANSAL tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
ÖNCEKİ toplantının TTK 420.Maddesi uyarınca ertelenmesi sebebiyle 11.06.2018 tarihinde, gerçekleştirilecek 2017 Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantı nisabı korunacak olup yeterli olan nisap Şirket sermayesinin en az 1/4'üdür ve kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu ile alınır. Genel kurul toplantımıza, pay sahiplerimizin asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
İMZA Yetkilisi/ Yetkilileri
KAŞE- İmza
GÜNDEM:
1)- Açılış, hazır bulunanlar listesinin imzalanması, Toplantı Başkanlığı oluşturulması, Toplantı Başkanı'nın seçimi, Toplantı Başkanı'nın takdirinde olmak üzere tutanak yazmanının seçilmesi;
2)- Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağının ve diğer ilgili belgelerin imzalanması hususunda yetki verilmesi;
3)- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço, Gelir Gider Tablosu Hesaplarının okunması ve müzakeresi;
4)- Okunan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile Bilanço, Gelir Gider Tablosu Hesaplarının görüşülmesi, kabulü veya reddi hakkında karar alınması;
5)- Yönetim Kurulunun 2017 faaliyetlerinden ibrasının görüşülmesi;
6)- Şirketin 2017 yılı (varsa) karının kullanım şekli ile dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması;
7)- Dilekler ve temenniler, kapanış.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz KARTEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 11.06.2018 tarihinde, saat 14:00'da, Reşitpaşa Mh.KatarCd.AriTeknokent 3/4/102 Sarıyer, İstanbul adresinde geçekleştirilecek 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................'nu temsilci tayin ettim/ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
TİCARET Sicil No:430/4
SİSTEM REKLAMCILIK AYDINLATMA VE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
TİCARİ Adresi: Yakuplu Mah. 81.Sk. No.2 Beylikdüzü, İstanbul
GENEL Kurul Toplantısına Davet;
YUKARIDA bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 21.05.2018 tarihli almış olduğu karara istinaden; 13.06.2018 tarihinde, saat 11:00'de, Yakuplu Mah. 81.Sk. No.2 Beylikdüzü, İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
FİNANSAL tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
GENEL kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
İmza Yetkilisi/ Yetkilileri
Kaşe- İmza
GÜNDEM:
1)- Toplantı Başkanlığı seçimi ve tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
2)- 2017 yıllına ilişkin Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi;
3)- 2017 yıllına ait finansal tablolarınokunması, müzakere edilmesi ve tasdiki;
4)- Bağımsız Denetçi Raporlarının okunması;
5)- Mevcut yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ibrasının görüşülmesi;
6)- Kar dağıtımının görüşülmesi;
7)- Mevcut Yönetim Kurulu'nun görevinin sona erdirilip yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin görüşülmesi;
8)- Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9.Maddesinin (Şirketin Temsil ve İlzamı) tadili hususunun müzakeresi ve tasdiki;
9)- Bağımsız Denetçinin seçimi;
10)- Dilekler ve temenniler;
11)- Kapanış.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI
ESKİ METİN
MADDE 9: Şirketin Temsil Ve İlzamı
ŞİRKETİN yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek en az bir kişinin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, bir kişiye tek başına Şirketi temsil etme yetkisi verebileceği gibi bu yetkinin birden fazla kişi tarafından birlikte kullanılmasına da karar verebilir.
YENİ METİN
MADDE 9- Şirketin İdaresi ve Temsili
ŞİRKETİN Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
YÖNETİM kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
YÖNETİM kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.
VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ
Pay sahibi olduğum/olduğumuz SİSTEM REKLAMCILIK AYDINLATMA VE İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin13.06.2018 tarihinde, saat 11:00'de, Yakuplu Mah. 81.Sk. No.2 Beylikdüzü, İstanbul adresinde geçekleştirilecek 2017 yılı olağan genel kurul toplantısında beni/ bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................'nu temsilci tayin ettim/ ettik.
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
İLANLARDAN SEÇMELER
 • GAYE
  TRİKO'YA
  STOLL vardiya sorumluları,
  MAKİNACILAR ve
  VASIFSIZ elemanlar aranıyor. Topkapı 0-212-674-24-14
 • SULTANAHMET'de bulunan Turistik hediyelik eşya mağazamıza; Yabancı dil bilen elemanlar. 0532-487-24-04
 • GAYE
  TRİKO'YA
  STOLL vardiya sorumluları,
  MAKİNACILAR ve
  VASIFSIZ elemanlar aranıyor. Topkapı 0-212-674-24-14
 • HASTANE Şantiyemizde Çalışacak Deneyimli Ustalar ve Formenler Alınacaktır. 0216-380-06-38 - 0542-513-23-73
 • Çatalca'daki mobilya dekorasyon fabrikamıza ETA SQL kullanabilen ön muhasebeci 0532-287-91-01 - 0532-263-45-22
 • SU arıtma firmamızın;
  TEKNİK
  SERVİSİNE
  EHLİYETLİ, 35 yaşını aşmamış,
  LİSE mezunu Bay Eleman. 0-533-705-58-99
BİZE ULAŞIN