Türkiye'nin en iyi haber sitesi

"Kurban İbadeti" ile ilgili bilmek istediğiniz her şey

 • 1
 • 16
"Kurban İbadeti" ile ilgili bilmek istediğiniz her şey
Kurban İbadeti ile ilgili bilmek istediğiniz her şey

Kaç çeşit kurban vardır?

İslâm dininde kurban ibadeti, birçok çeşidiyle önemli bir yere sahiptir. Kurban denilince, genellikle kurban bayramında ibadet niyetiyle kesilen kurban akla gelmekteyse de, İslâm dinindeki ibadetler arasında, yine Allah rızasını kazanmak için ibadet niyetiyle kesilen başka kurban çeşitleri de bulunmaktadır. Başlıca kurban çeşitleri şunlardır:

a) Udhiyye kurbanı: Udhiyye, Kurban bayramı günlerinde, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmak (takarrub) için kurban niyetiyle kesilen ve belirli vasıflara sahip olan hayvana denir. Aslında mutlak olarak kurban denildiğinde de anlaşılan udhiyye kurbanıdır.

 • 2
 • 16
"Kurban İbadeti" ile ilgili bilmek istediğiniz her şey
Kurban İbadeti ile ilgili bilmek istediğiniz her şey

b) Hedy kurbanı: Kâbe'ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere, hac ve umre menasiki ile ilgili olarak kesilen kurbanlara hedy kurbanı denir. Bütün hedy kurbanlarının Harem bölgesi sınırları içerisinde kesilmesi gerekir. Bakara Sûresi'nde yer alan, "Her kim hacca kadar umre yaparak sevap kazanmak isterse, onun da kolayına gelen bir kurban kesmesi gerekir."1 âyet-i kerimesi de, temettü ve kıran haccı yapanların hedy kurbanı kesmelerini emretmiştir.

 • 3
 • 16
"Kurban İbadeti" ile ilgili bilmek istediğiniz her şey
Kurban İbadeti ile ilgili bilmek istediğiniz her şey

c) Adak (Nezir) Kurbanı: Nezir veya dilimizdeki kullanımıyla adak kurbanı, normal şartlarda vacip olmadığı halde, kişinin kendisine vacip kıldığı kurbandır. Adak, sırf sevap kazanmak kastıyla herhangi bir şarta bağlanmadan mutlak olarak Allah'a adanabileceği gibi, arzu edilen sonuçları elde etme veya beklenmeyen kötü durumlardan korunma gayesiyle belirli bir şartın gerçekleşmesine de bağlanabilir. Böyle bir durumda şartın meydana gelmesiyle adanan kurbanın kesilmesi de vacip olur.

 • 4
 • 16
"Kurban İbadeti" ile ilgili bilmek istediğiniz her şey
Kurban İbadeti ile ilgili bilmek istediğiniz her şey

d) Akika Kurbanı: Yeni doğan çocuğun ilk günlerinde Cenâb-ı Hakk'a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbana "akîka kurbanı" adı verilmiştir. Sözlük mânâsı itibarıyla akîka yeni doğan çocuğun başındaki ana tüyünün adıdır.

 • 5
 • 16
"Kurban İbadeti" ile ilgili bilmek istediğiniz her şey
Kurban İbadeti ile ilgili bilmek istediğiniz her şey

e) Nafile (Tatavvu) Kurbanlar: Vacip kurbanların dışında kalan ve Allah'a ibadet niyetiyle kesilen diğer kurbanlara ise nafile kurban denir. Kurban bayramı günlerinde yeterli malı bulunmayan yani fakir olan veya yolcu olan ya da zengin kimselerin birden fazla kestikleri kurbanlar da nafile (tatavvu) olur.

 • 6
 • 16
"Kurban İbadeti" ile ilgili bilmek istediğiniz her şey
Kurban İbadeti ile ilgili bilmek istediğiniz her şey

İmkânı olduğu halde kurban kesmemenin mesuliyeti var mıdır?

İmam Mâlik ve İmam Ahmed b. Hanbel'e göre kurban vacip değil, sünnettir. Dolayısıyla bir mükellef kurban keserse sevap kazanır, ancak kesmezse günahkâr olmaz. Hanefi fukahası ise, "Kurbanın vacib olmasını gerektiren şartları taşıyan mükellef, kurban kesmezse günahkâr olur." hükmünde görüş birliği halindedirler.

Zira, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), "İmkânı olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhımıza yaklaşmasın!" 21 buyurmuştur. Namazgâhımıza yaklaşmasın ifadesi gerçekten ağır bir ifadedir. Böyle bir tehdit, vacibin terki için söz konusudur. Bir vacip emrin terkiyle, elbette ki ahirette sorgu-suale maruz kalınacak ve bir amelsizlik durumu ortaya çıkacaktır. Acaba Allah Resûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) dünyada namazgâhında görmek istemediği bir mü'mini, ahirette etrafında görmek ister mi?

 • 7
 • 16
"Kurban İbadeti" ile ilgili bilmek istediğiniz her şey
Kurban İbadeti ile ilgili bilmek istediğiniz her şey

Kimler kurban kesmekle mükelleftir?

Kurban; Müslüman, akıllı, ergin ve mukim olan kimselere vaciptir. Kurbanın vacip olması için bu şartların yanı sıra kişinin belirli bir malî güce sahip olması gerekir.

Kurban kesmek kadınlara da vacip midir?

Kurban kesmeyle ilgili şartlar açısından kadınla erkek arasında bir fark yoktur. Buna göre Müslüman, âkıl, bâliğ, mukim ve zengin olan her kadının kurban kesmesi vaciptir. Büyük Hanefî hukukçusu Kâsânî kurbanla ilgili şartları saydıktan sonra şöyle demiştir: "Saydığımız bu şartlarda kadınla erkek müsavidir. Çünkü konuyla ilgili deliller bu ikisinin arasını ayırmamıştır."24 Ayrıca belirtmek gerekir ki kocasının malından dolayı kadına kurban kesmek vacip olmaz. Öyleyse, günümüzde bazı yörelerde görülen, aile içerisinde bir sene kocanın, bir sene hanımın kurban kesmesi diye bir şey söz konusu olamaz çünkü ailenin malı erkeğindir ve her sene kurbanı o keser. Kadının ise ancak mehir, miras, memuriyet, işçilik veya ticaret yoluyla kazandığı kendisine ait malı varsa kurban kesmelidir. Tabii gücü yeten aile reisi, ayrıca hanımı için de kurban kesebilir.