Ahmed Efendi Mutafzade Kimdir?

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Tahsilini İstanbul medreselerinde yaptıktan sonra kadı nâibi olarak çeşitli yerlerde, bir müddet de Gelibolu'da bulundu. Hayatının büyük bir kısmını Üsküdar Bulgurlu'daki köşkünde geçirdi. Sünbüliyye tarikatına intisap ederek Koca Mustafa Paşa Hankahı'nda uzun yıllar zâkirlik yaptı. Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osman Selâhaddin Dede'ye de intisabı bulunan Ahmed Efendi, 1846'da mûsikideki hocası Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi ile birlikte hacca gitti. 1868'de Mısır mevleviyetine tayin edildi (bu tayin için Yûsuf Kâmil Paşa'nın Mısır hidivi İsmâil Paşa'ya yazdığı tavsiyenâmenin sûreti için bk. İbnülemin, s. 32-33). Bu göreve tayininden ölümüne kadar geçen zaman içerisindeki hayatıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 13 Aralık 1883'te İstanbul'da vefat etti.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN