Akfehsi Kimdir?

İbnü'l-İmâd olarak da tanınan Akfehsî, 750'den (1349) önce doğdu. Cemâleddin el-İsnevî, Irâkī, Bulkīnî ve İbnü's-Sâiğ gibi hocalardan okudu. Fıkıhtaki derin bilgisi sayesinde devrindeki Şâfiî fukahasının önde gelenlerinden biri oldu. Reşîdî, Burhâneddin el-Halebî ve İbn Hacer gibi âlimler kendisinden ders aldılar.

Velûd bir müellif olan Akfehsî, başta fıkıh olmak üzere İslâmî ilimlerin değişik dallarında, çoğu yazma olarak günümüze kadar ulaşan otuz kadar kitap ve risâle telif etmiştir. Bunlardan üçü basılmıştır. 1. el-Kavlü't-tâm (temâm) fî ahkâmi'l-meʾmûm ve'l-imâm (Kahire 1322). 2. Manzûme fi'l-maʿfüvvât. Fıkha dair olan bu eser Ahmed er-Remlî'nin (ö. 957/1550) Fethu'l-cevâd adlı şerhi ve bu şerhe Hüseyin b. Süleyman er-Reşîdî'nin Bulûgu'l-murâd bi-Fethi'l-cevâd adıyla yaptığı hâşiye ile birlikte basılmıştır (Kahire 1286, 1298, 1299, 1321). 3. Keşfü'l-esrâr ʿammâ hufiye ʿalâ (ʿan fehmi)'l-efkâr. Kelâmla ilgili bazı konuları ihtiva eder (İskenderiye 1315).

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN