Bakarî kimdir?

Mısır'ın Dârülbakar köyünde doğdu. Tahsilini Kahire'de yaptı. Kıraatte Abdurrahman el-Yemenî, hadiste Bâbilî, Nûreddin el-Halebî ve Burhâneddin el-Lekānî, fıkıhta Mezzâhî, tarikat ve tasavvufta amcası Mûsâ b. İsmâil el-Bakarî gibi zamanın ileri gelen âlimlerinden faydalandı. Şâfiî fıkhı üzerinde derinleşti. Bununla beraber esas ihtisas alanının Kur'an ilimleri ve kıraat olduğu eserlerinden anlaşılmaktadır. Bilhassa kıraat konusunda kendisinden pek çok kişi istifade etmiştir.

Eserleri. 1. el-Kavâʿidü'l-mukarrere fi'l-fevâʾidi'l-muharrere. Kıraat imamlarının okuyuş özellikleri ve kaideleri hakkındadır. 2. Ġunyetü'ṭ-ṭâlibîn ve münyetü'r-râġıbîn. Tecvidle ilgili olup Mukaddimetü'l-Bakarî diye de bilinir. 3. Hâşiye ʿalâ risâle fi't-tecvîd ve'r-resm ve mehârici'l-hurûf. Tecvid hakkında kaleme aldığı bir risâle üzerine yazdığı hâşiyedir. 4. el-ʿUmdetü's-seniyye. Sâkin nûn, tenvin, med ve kasır gibi tecvid kaideleri hakkındadır. 5. Fethu'l-kebîri'l-müteʿâl. Âyetlerdeki bazı müşkilleri açıklamaktadır. Ayrıca Fevâʾid fi'l-vakf ve'l-ibtidâʾ, Risâle fî tecvîdi'l-Kurʾâni'l-Kerîm, Şerḥu Muḳaddimeti'l-Ecrûmiyye adlı eserleriyle bir kasidesi bulunmaktadır (Şerḥu Muḳaddimeti'l-Ecrûmiyye ve Fetḥu'l-kebîri'l-müteʿâl dışındaki eserlerinin yazma nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, II, 429; Suppl., II, 454; Fihrisü maḫṭûṭâti Dâri'l-Kütübi'z-Zâhiriyye, I, 224-225, 436-439; el-Fihrisü'ş-şâmîl..., II, 427-433).

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN