Celudi kimdir?

Basra'nın Celûd köyünden veya Ezd kabilesinin Celûd kolundan olduğu için Celûdî diye anılmaktadır. Kaynaklarda kendisinden, Basra'da Şiî-İmâmiyye'nin ileri gelenlerinden, fıkıh âlimi, güvenilir râvi ve tarihçilerinden biri olarak bahsedilen Celûdî'nin hayatı hakkında hemen hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

Çeşitli konularda yazdığı ve ekseriyeti risâle şeklinde olan eserlerinin sayısı 185'tir. Sîretü emîri'l-müʾminîn ʿAlî b. Ebî Ṭâlib, Aḫbâru Ebî Bekr ve ʿÖmer, Aḫbâru İbn ʿAbbâs, Aḫbâru ʿAḳīl b. Ebî Ṭâlib, Aḫbâru Ḥamza b. ʿAbdilmuṭṭalib, Aḫbâru Zeyd b. ʿAlî, Aḫbâru Benî Mervân, Aḫbâru Eks̱em b. Ṣayfî, Aḫbâru ʿÖmer b. ʿAbdilazîz gibi biyografik eserleri yanında Kitâbü'l-Cemel, Kitâbü Sıffîn, Kitâbü'l-Hakemeyn, Kitâbü'l-Havâric, Ahbârü'l-ʿArab ve'l-Fürs ve Ahbârü't-Tevvâbîn gibi tarihî konularda yazılmış kitapları vardır. Fıkıhla ilgili olan eserleri Kitâbü'd-Derâhim ve'd-denânîr, Kitâbü'l-Mütʿa ve mâ câʾe fî tahlîlihâ, Kitâbü'l-Mürşid ve'l-müsterşid, Kitâbü Mâ ruviye fi'ş-şatranc'dan başka Kitâbü'n-Nâsih ve'l-mensûh, Kitâbü'l-Kırâʾât, Mecmûʿu kırâʾâti ʿAlî b. Ebî Tâlib adlı tefsir ve kıraate dair eserleri de vardır. Arap edebiyatıyla ilgili bazı eserleri ise şunlardır: Kitâbü't-Tems̱îl bi'ş-şiʿr, Kitâbü Ṭabaḳāti'l-ʿArab ve'ş-şuʿarâʾ, Aḫbâru Ḥassân, Aḫbâru ʿAbdirraḥmân b. Ḥassân, Aḫbâru Ümeyye b. Ebi'ṣ-Ṣalt, Aḫbâru ʿAmr b. Maʿdîkerib, Aḫbârü'l-Ferezdaḳ, Aḫbâru Ebî Nüvâs (eserlerinin geniş bir listesi için bk. Hediyyetü'l-ʿârifîn, I, 576-577; Seyyid Hasan es-Sadr, s. 244-247). Basra'da vefat eden Celûdî'nin eserleri zamanımıza intikal etmemiştir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN