Dağseven Yusuf kimdir?

İstanbul Üsküdar'da doğdu. Mutasarrıf Hacı Ali Bey'in oğludur. İlk öğrenimini Doğancılar'daki Fıstıklı Mektebi'nde yaptı. Paşakapısı Rüşdiyesi'ni bitirdikten sonra Edirne İdâdî'sine devam etti. Üçüncü sınıfta iken Müşir Ârif Paşa'nın delâletiyle saraya alındı. Sarayda okuduğu bir ezanı dinleyen Sultan II. Abdülhamid'in takdirini kazanarak müezzinliğe ayrıldı. Bilhassa sesinin güzelliğiyle dikkati çekti ve Muzıka-yi Hümâyun'a girdi. Burada yüzbaşı rütbesine kadar yükseldi. Hayatının son yılları hakkında herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Üsküdar'da vefat etti.

Muzıkalı Yusuf Bey olarak da tanınan Yusuf Dağseven, devrinde bilhassa hânendeliğiyle şöhret kazanmış mûsikişinaslardandır. İlk mûsiki derslerini hünkâr başmüezzini Miralay Eyyûbî Bahâeddin Bey'den almış, neyzen Hammâmîzâde Osman Bey'den de özellikle dinî eserler meşketmiştir. Mûsikideki temel bilgileri Muzıka-yi Hümâyun'da edindiği ve daha sonra kendisini bu sahada yetiştirdiği anlaşılmaktadır. Hânendeliğinin yanı sıra bestekârlığı ile de bilinen Dağseven bazı şarkı ve ilâhiler bestelemiştir. Zamanımıza bunlardan ancak iki ilâhisi ulaşmıştır.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN