Ebu Said el-Berdai Kimdir?

Kaynaklarda hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Azerbaycan'ın Berdaa (Berzaa) şehrinde doğdu. İsmâil b. Hammâd b. Ebû Hanîfe'den (ö. 212/827) ders aldığına dair bilgilerden hareketle III. (IX.) yüzyılın başında doğduğu söylenebilir. Diğer hocaları arasında Ebû Ali ed-Dekkāk er-Râzî, Ebû Sehl Mûsâ b. Nasr er-Râzî ve Ebü'l-Hasan Ali b. Mûsâ b. Nasr er-Râzî gibi âlimler vardır. Kendisi de Ebü'l-Hasan el-Kerhî, Ebû Amr Ahmed b. Ahmed et-Taberî ve Ebû Tâhir Muhammed b. Muhammed b. Süfyân ed-Debbâs gibi büyük âlimler yetiştirdi. Çok titiz bir âlim olan Berdaî, nakledildiğine göre Şeybânî'nin el-Câmiʿu'l-kebîr'ini 300-400 defa okuduğu halde talâk ve köle âzadı üzerine yapılan yeminlerle ilgili bir meseleyi anlayamamış, Berdea'da kendisine cevap verebilecek bir kimse bulamayınca da Bağdat'a kadar gitmişti. Daha sonra bazı fıkıh kaynaklarında ona atfen "el-mes'eletü'l-Berdaiyye" adıyla zikredilecek olan bu meselede kendisine tatminkâr bir cevap veren Ebû Hâzim el-Kādî'nin yanında dört yıl kadar kalarak ondan ders aldı.

Berdaî, çıktığı hac yolculuğu sırasında Bağdat'tan geçerken Dâvûd ez-Zâhirî ile fıkhî bir mesele üzerinde tartışarak ona karşı üstünlük sağladı. Zâhirîler'in hâkim olduklarını gördüğü Bağdat'a yerleşmeye karar vererek Hanefî mezhebinin güçlenmesi için uzun süre yoğun gayretler sarfetti ve çeşitli dersler okuttu. Devrinde Hanefî mezhebinin Irak'taki otoritelerinden biri haline gelen Berdaî'nin çeşitli görüşleri Hanefî fıkıh ve usûl-i fıkıh kitaplarında nakledilmiştir.

Ebû Saîd, hac için gittiği Mekke'de Kâbe'yi basıp birçok hacıyı katleden Karmatîler tarafından 10 Zilhicce 317 (14 Ocak 930) tarihinde öldürüldü.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi


BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN