Ebü's-Salah el-Halebi Kimdir?

Doğum tarihi hakkında farklı rivayetler bulunmakla birlikte muhtemelen 374 (984-85) yılında Halep'te doğdu. Tahsil amacıyla birçok defa Irak'a giderek İsnâaşeriyye'nin ünlü âlimlerinden Ebû Ca'fer et-Tûsî, Ebû Ya'lâ ed-Deylemî ve Şerîf el-Murtazâ'dan öğrenim gördü. Daha sonra Şerîf el-Murtazâ'nın Halep bölgesi halifesi oldu. Burada yürüttüğü öğretim faaliyetleri sonunda İbnü'l-Berrâc, İbn Ebû Kâmil et-Tarablusî, Reyhân b. Abdullah el-Habeşî, Abdurrahman b. Ahmed en-Nîsâbûrî, Muhammed b. Ali el-Kerâcikî gibi birçok öğrenci yetiştirdi ve bütün bu faaliyetleriyle İsnâaşeriyye'nin meşhur âlimleri arasına girdi. 447 (1055) yılında çıktığı hac yolculuğundan dönerken Halep'te veya Kudüs yakınlarındaki Remle'de öldü.

Kelâm, fıkıh ve hadis âlimi olarak tanınan Ebü's-Salâh, Allah'ın sıfatları ve rü'yetullah gibi ilâhiyyât konularında tamamen Mu'tezile'nin görüşlerini benimsemiştir. Bazı kelâmî görüşleri şöyledir: Zâtının ötesinde Allah'ın sıfatları yoktur. Allah'ın kādir, âlim ve mürîd olduğu fiilleriyle ispat edilebilir. Bir fiil meydana getirmesi kadir, fiilini sağlam halde yapması âlim, onu değişik alternatiflerden birine göre gerçekleştirmesi de mürîd olduğunu gösterir. Fiilinin delâlet etmediği ilâve bir niteliğin Allah'a atfedilmesi mâkul değildir. Mütekellim olan Allah'ın konuşması fiilinden ibarettir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN