Edib Mehmed Emin Kimdir?

Midilli Nâzırı Ali Bey'in oğlu olup tahsili ve ilk görevleri hakkındaki bilgiler yetersizdir. 1763'te Erzurum Valisi İbrâhim Paşa'nın divan kâtipliğini yaptığı, daha sonra teşrifatî vekili olduğu bilinmektedir. Sâdullah Enverî'nin üçüncü defa vak'anüvis tayin edilerek Serdar Koca Yûsuf Paşa ile savaşa katılması üzerine 1787'de rikâb vak'anüvisi veya vak'anüvis vekili olarak İstanbul'daki olayları yazmakla görevlendirildi (Edib Mehmed Emin, Târih, vr. 55a). Enverî'den sonra vak'anüvislik ikinci defa Vâsıf'a verilip onun ordu ile sefere gitmesi üzerine de daha önce III. Selim'e kadar İstanbul olaylarını yazan Edib, eksik kalan olayları kaleme almak için yeniden bu göreve tayin edildi. Önceki görevi devresinde 9 Cemâziyelâhir 1202-10 Receb 1203 (17 Mart 1788-6 Nisan 1789) tarihleri arasındaki hadiseleri kaydeden Edib Efendi, ikinci memuriyeti sırasında 2 Receb 1203-26 Muharrem 1207 (29 Mart 1789-13 Eylül 1792) arası hadiselerini kaleme aldı. İkinci vak'anüvislik vazifesi sırasında 2 Mayıs 1792'de kendisine teşrifatçılık hizmeti de verilmişti.

Edib Efendi'nin hayatından bahseden bütün eserler vefat tarihini 1216 (1801) olarak vermektedir. Cenazesi önce Fındıklı Perîzad Hatun Camii hazîresine defnedilmişse de daha sonra oğlu Reîsülküttâb Süleyman Necib Efendi ve diğer yakınlarının mezarları ile birlikte Üsküdar Nuhkuyusu'na nakledilmiştir (Osmanlı Müellifleri, III, 23). Ancak mezarı bugün mevcut değildir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN