Huneys b. Huzafe kimdir?

Kureyş kabilesinin Sehm kolundandır. İsminin Hubeyş veya Hısn şeklinde kaydedilmesi yanlıştır (İbn Hacer, I, 457; IV, 273). Tanınmış sahâbî Abdullah b. Huzâfe'nin kardeşi olan Huneys Resûlullah'ın Dârülerkam'a girmesinden önce müslüman oldu. İkinci Habeşistan hicretine katıldı; bir müddet sonra bazı muhacirler gibi o da Mekke'ye geri döndü ve Hz. Ömer'in kızı Hafsa ile evlendi.

Huneys b. Huzâfe Hafsa ile birlikte Medine'ye hicret etti; daha sonra Hz. Ömer Medine'ye hicret edince onu karşıladı. Ensar ile muhâcirler arasında yapılan kardeşlik anlaşmasında (muâhât*) Hz. Peygamber Huneys'i Ebû Abs ile kardeş ilân etti. Resûl-i Ekrem'in Hafsa ile Uhud Gazvesi'nden önce evlenmesi (İbn Sa'd, VIII, 83; Belâzürî, I, 422), Bedir Gazvesi'ne katılan Huneys'in Uhud Gazvesi'ne de katıldığı (İbn Abdülber, I, 438; İbnü'l-Esîr, II, 147; İbn Hacer, el-İṣâbe, I, 456) şeklindeki bilgilerin doğru olmadığını göstermektedir. Bedir Gazvesi'nden dönerken yolda hastalanan Huneys b. Huzâfe 3. yılın Muharrem ayında (Temmuz 624) Medine'de vefat etti; cenaze namazını Resûlullah kıldırdı ve Bakī' Mezarlığı'nda Osman b. Maz'ûn'un yanına defnedildi.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA