Yemenli muhaddis Âmirî, Yahyâ b. Ebû Bekir kimdir?

816'da (1413) Yemen'in Haraz nahiyesinde doğdu. Ebü'l-Feth el-Merâgī, Ali b. İbrâhim en-Nahvî, Muhammed b. Ebü'l-Gays el-Kirmânî, Hâfız b. Fehd el-Mekkî ve babasından fıkıh, hadis, tarih ve tıp öğrenimi gördü. Çeşitli sahalarda eser veren müellif devrinde Yemen'in önde gelen âlimlerindendi. Haraz'da vefat etti.

Eserleri. 1. er-Riyâżü'l-müsteṭâbe fî maʿrifeti men revâ fi'ṣ-ṣaḥîḥayn mine'ṣ-ṣaḥâbe. Rivayet ettikleri hadisler Sahîh-i Buhârî ile Sahîh-i Müslim'de yer alan ashap hakkında bilgi veren eser ilk defa Ömer Ebû Hacele tarafından yayımlanmıştır (Bhopal 1303). Eser daha sonra da basılmıştır (Katar 1400). 2. Behcetü'l-mehâfil ve bugyetü'l-emâsil fî telhîsi's-siyer ve'l-muʿcizât ve'ş-şemâʾil. Müellifin 855'te (1451) tamamladığı siyer ve fıkhî meselelere dair olan bu eser Cemâleddin Muhammed el-Eşhar el-Yemenî'nin şerhiyle birlikte neşredilmiştir (I-II, Mısır 1330). 3. Gurbâlü'z-zamân. Hicretten itibaren VII. yüzyılın ortalarına kadar meydana gelen olayları ihtiva eder. 4. Beyânü'l-iʿtikad ve mâ yeksüru ileyhi ihtiyâcü'l-ʿibâd. Kelâmla ilgili olan bu eserde akaid meseleleriyle küfür ve irtidadı gerektiren sözler (elfâz-ı küfür) üzerinde durulmaktadır (Süleymaniye Ktp., Mihrişah, nr. 439/8; Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 11209/2). Diğer bazı eserleri de şunlardır: ʿel-Uded fîmâ lâ yestagnî ʿanhü ahad (Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, nr. 949), et-Tuhfetü'l-câmiʿa li'l-müfredâti't-tıbbi'n-nâfiʿa, Vesîletü't-tâlib ilâ neyli'l-metâlib, Bugyetü'l-merâm fî sîreti seyyidi'l-enâm.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN