Müstecâr ne demektir?

Sözlükte “sığınmak, yardım dilemek” anlamındaki isticâr masdarından türeyen müstecâr “günahların bağışlanması için sığınılan yer” demektir

Takıyyüddin el-Fâsî, Rüknülyemânî ile Kâbe'nin Abdullah b. Zübeyr'in açtığı ve daha sonra Haccâc b. Yûsuf'un tekrar kapattığı arka kapısı arasındaki yerin adını bir eserinde "müstecâr" (Şifâʾü'l-ġarâm, I, 317; Cârullah İbn Zahîre, s. 47), diğerinde "müstecâb" (el-ʿİkdü's̱-s̱emîn, I, 75; M. Tâhir b. Abdülkādir el-Kürdî, III, 311) olarak zikretmektedir. Abdullah b. Zübeyr'in, İbn Abbas'tan farklı olarak Hacerülesved ve Kâbe kapısı arasına değil onun arka taraftan simetriği olan bu yere "mültezem" dediği rivayet edilmektedir (Ezrakī, I, 247; ayrıca bk. MÜLTEZEM). Hacerülesved ile Kâbe kapısı arasındaki yer için mültezem adı Hz. Peygamber ve ashap tarafından kullanıldığı halde buraya müstecâr veya müstecâb isminin kimin tarafından verildiği hususunda kesin bilgi yoktur. Fâsî önce Muhammed b. Sürâka'nın (ö. 410/1020 [?]), daha sonra İbn Cübeyr (er-Riḥle, s. 65) ve Muhibbüddin et-Taberî'nin (el-Ḳırâ, s. 318) müstecâr adını eserlerinde kullandıklarını belirtir (Şifâʾü'l-ġarâm, I, 317).

Ebû Hüreyre'den nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber, Rüknülyemânî'de yetmiş bin (bir rivayete göre yetmiş) melek görevlendirildiğini ve orada, "Allahım! Senden dünyada da âhirette de af ve esenlik dilerim; rabbimiz, bize dünyada da âhirette de güzellik ihsan et ve bizi cehennem azabından koru" diye dua edilince bu meleklerin "âmin!" dediğini haber vermiştir (İbn Mâce, "Menâsik", 32; Fâkihî, I, 138; Muvaffakuddin İbn Kudâme, V, 229; İbnü'l-Hümâm, II, 456). Bazı âlimler bu rivayeti hasen, bazıları zayıf saysa da (Ebû Mansûr Muhammed b. Mükerrem el-Kirmânî, I, 409, neşredenin notu) Resûl-i Ekrem'in Rüknülyemânî ile Rüknühacerilesved arasında "Rabbenâ" duasını okuduğu sahih rivayet olarak nakledilmiş (el-Müsned, III, 411; Ebû Dâvûd, "Menâsik", 51; Hâkim, I, 455; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, V, 84), bütün mezhepler de bunun müstehap olduğunu belirtmiştir. Bir rivayete göre Cenâb-ı Hak, Hz. Âdem'in tövbesini Rüknülyemânî ile Kâbe'nin arka kapısı arasındaki yerde (Fâkihî, V, 235), diğer bir rivayete göre ise mültezemde (Ezrakī, I, 248; Muhibbüddin et-Taberî, s. 316) kabul etmiştir.

Mültezeme olduğu gibi müstecâra da ayrıca müteavvez (kötülüklerden sığınılan yer) denilmektedir. Nitekim Amr b. Şuayb'ın naklettiğine göre ashaptan Abdullah b. Amr b. Âs tavafı tamamlayıp Kâbe'nin arkasına geldiğinde kendisine, "Ateşten Allah'a sığınmıyor musun?" diye sorulmuş, o da, "Ateşten Allah'a sığınırım" demiştir (İbn Mâce, "Menâsik", 35; Ebû Dâvûd, "Menâsik", 54; Ezrakī, I, 246-247; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, V, 93). Abdullah b. Zübeyr ve Abdullah b. Ömer'in burada dua ettiği (Fâsî, Şifâʾü'l-ġarâm, I, 318), Ömer b. Abdülazîz'in Hacerülesved ile Kâbe kapısı arasına mültezem, bu yere ise müteavvez dediği, İmam Mâlik'in önde gelen öğrencisi Abdurrahman b. Kāsım ve Selef ulemâsından başkalarının da burada istiâzede bulunduğu nakledilir (İbn Ebû Şeybe, III, 236-237; Ezrakī, I, 247; Fâkihî, I, 170-172; Cârullah İbn Zahîre, s. 48). Mâlikî fakihi Hattâb da bu yer için müstecâr yanında müsteâz adını kullanmıştır (Mevâhibü'l-celîl, IV, 158).

Kaynak: TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA