Şeddâd B. Evs kimdir?

Yetmiş beş yaşında vefat ettiğine göre (İbn Sa‘d, VII, 401) milâdî 603’te doğmuş olmalıdır

Annesi Sırma (Sureyme), Resûl-i Ekrem ile aralarında soy yakınlığı bulunan Neccâroğulları kabilesinden Adî b. Neccâr'ın neslindendir. Şeddâd b. Evs'in Bedir Gazvesi'ne iştirak ettiğine dair rivayet doğru değilse de Uhud, Hendek gazvelerine ve diğer savaşlara katıldığı bilinmektedir.

Hz. Peygamber'in vefatının yaklaştığını anlayan Şeddâd'ın, "Artık yeryüzü bana dar gelmeye başladı ey Allah'ın resulü!" diyerek üzüntüsünü dile getirince Resûl-i Ekrem'in, "Haberin olsun, Şam ve Beytülmakdis fethedilecek; inşallah sen ve senden sonra evlâdın oraların yöneticileri olursunuz" dediği rivayet edilmektedir (Taberânî, VII, 289). Hz. Ömer'in Humus valisi tayin ettiği Şeddâd, Hz. Osman'ın katli dolayısıyla idarî işleri bıraktı, toplum hayatından uzaklaşarak kendini ibadete verdi ve Dımaşk'ta bir ev yaptırdı. Muâviye b. Ebû Süfyân döneminde Dımaşk kadısı oldu (İbn Sa'd, VII, 401). Şeddâd b. Evs 58 (678) yılında Filistin'de vefat etti. Bu tarih 41 (661) ve 64 (683-84) olarak da kaydedilmiştir. Kabri Kudüs'te Mescid-i Aksâ yakınında pek çok sahâbînin bulunduğu kabristandadır. Şeddâd'ın Ya'lâ, Muhammed, Abdülvehhâb ve Münzir adlı dört oğlu ile Hazrec adında bir kızı olmuştur.

Şeddâd b. Evs'ten rivayette bulunan birçok râvi arasında oğulları Ya'lâ ve Muhammed ile Ebû İdrîs el-Havlânî, Ebü'l-Eş'as es-San'ânî, Abdurrahman b. Ganm, Cübeyr b. Nüfeyr, Beşîr b. Kâ'b el-Adevî, Hâlid b. Ma'dân, Mahmûd b. Rebî', Mahmûd b. Lebîd ve Damre b. Habîb sayılır. Talebesi Hâlid b. Ma'dân'ın, "Dımaşk'ta Resûlullah'ın ashabından Ubâde b. Sâmit ile Şeddâd b. Evs'ten daha güvenilir, daha fakih ve daha güzel ahlâklı bir kimse kalmadı" dediği nakledilmiştir. Dımaşk kadısı Ebü'd-Derdâ her ümmetin bir fakihi bulunduğunu, bu ümmetin fakihinin Şeddâd b. Evs olduğunu söylemiş, Ubâde b. Sâmit (veya Ebü'd-Derdâ), Şeddâd b. Evs'in hem ilim hem de hilim verilen kimselerden olduğunu belirtmiştir. Şeddâd'ın talebesi Esed b. Vedâa, zâhid bir insan olan hocasının yatağına yattıktan sonra sağa sola dönüp durduğunu, "Allahım! Cehennem azabını düşünmek uykumu kaçırdı" diyerek yatağından kalktığını ve sabaha kadar namaz kıldığını zikretmiştir. Bakī b. Mahled'in el-Müsned'inde Şeddâd b. Evs'in rivayetlerinden mükerrerleriyle birlikte elli hadisin bulunduğu belirtilmektedir (Zehebî, Aʿlâmü'n-nübelâʾ, II, 467). Onun rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almış olup Benî İsrâil'e dair rivayetleriyle bilinen tâbiîn âlimi Kâ'b el-Ahbâr'dan rivayetleri vardır.

Şeddâd, Resûl-i Ekrem'in bir çift ayakkabısını saklamış, daha sonra bu ayakkabı oğlu Muhammed'e intikal etmiş, Muhammed de kız kardeşi Hazrec'in isteği üzerine bir tekini ona vermiştir. Abbâsî Halifesi Mehdî-Billâh, Kudüs'e geldiğinde bu ayakkabıdan haberdar olmuş, Hazrec'in çocuklarındaki ayakkabının tekini satın alarak onların her birine 1000 dinar ve birer arazi vermiş, oldukça yaşlı ve hasta olan Muhammed'deki diğer tekini de almak istemiş, fakat onun ağlayarak vermek istemediğini görünce bundan vazgeçmiştir (a.g.e., II, 463)

Kaynak: TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA