Bekrî, İbn Ebü’s-Sürûr kimdir ?

Mısırlı tanınmış Bekrî ailesine mensup olup müfessir ve fakih Ebü's-Sürûr el-Bekrî'nin oğludur. en-Nüzhetü'z-zehiyye adlı eserinde Mısır Valisi Hızır Paşa zamanından bahsederken babasının otuz altı yaşında vefat ettiği ve kendisinin o sırada dokuz yaşında olduğuna dair verdiği bilgiden (M. Tevfîk el-Bekrî, s. 79) 998'de (1589-90) dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. Doğum yeri olan Kahire'de büyüdü. Hıfzını tamamladıktan sonra iyi bir öğrenim gördü. Dinî ilimlerdeki geniş bilgisi yanında tarihçiliğiyle temayüz etti. 12 Rebîülevvel 1087'de (25 Mayıs 1676) Kahire'de vefat etti.

Hal tercümesinde onu "büyük üstat" ve "kutublar kutbu" diye takdim ettikten sonra ilimde Allah'ın bir âyeti, velîlikte ise son mertebeye yükselmiş biri olarak gösteren, devlet adamlarının yanında itibarı yüksek ve zor meselelerde kendisine danışılan bir şahsiyet olduğunu bildiren Muhibbî, anlaşılmaz bir şekilde onun ne tarihçiliğinden ne de tarihle ilgili herhangi bir eserinden bahsetmektedir. Ancak kitabının çeşitli yerlerinde Bekrî'nin eserlerine atıfta bulunurken, "... Bekrî'nin halifeler ve sultanlar hakkında telif edip Mısır nâib ve kadılarıyla ilgili bir de zeyil yazdığı tarihte buldum" (Ḫulâṣatü'l-es̱er, I, 488), "... Bekrî'nin tarihinde gördüm" (a.g.e., IV, 343), "... Bekrî Mısır valilerine dair telif ettiği eserinde bunu zikretti" (a.g.e., I, 474) gibi ifadeler kullanmakta ve eserlerinin adını açıkça vermemektedir.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi


BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN