Dâvûdî, Ahmed b. Nasr kimdir ?

Aslen Mesîle veya Biskire'dendir. Esedî nisbesi, bir bölümü Kuzey Arabistan'dan gelerek İfrîkıye'ye yerleşen Benî Esed kabilesiyle ilgili olmalıdır. Dâvûdî'nin herhangi bir âlimden ders görmediği, üstün gayret ve zekâsıyla kendi kendini yetiştirip fıkıh, hadis, kelâm ve Arap dili sahalarında eser verecek düzeye eriştiği bilinmektedir. Yaşadığı devirde Kuzey Afrika'da hüküm süren Şiî Fâtımîler'e karşı olduğu ve bu idareye boyun eğdikleri için memleketi ulemâsına eleştiriler yönelttiğine dair rivayetlerden döneminin siyasî olaylarına duyarsız kalmadığı anlaşılmaktadır. Muhtemelen bu sebeple hayatının büyük bir kısmını Trablusgarp'ta geçirdikten sonra Tilimsân'a göç etmiş ve vefatına kadar orada kalmıştır. Dâvûdî'nin kabri Bâbülakabe civarındadır.

Dâvûdî, bazı klasik kaynaklarla Ziriklî ve Âdil Nüveyhiz gibi çağdaş biyografi yazarları tarafından, aynı adı taşıyan Mâlikî fakihleri Ebû Ca'fer Ahmed b. Nasr b. Ziyâd el-Hevvârî (ö. 307/919) ve Ebû Ca'fer Ahmed b. Nasr ed-Dâvûdî ile (ö. 314/926 veya 317/929) karıştırılmıştır. Ebü'l-Muhsin Muhammed Şerefeddin de Dâvûdî ile ilgili makalesinde (bk. bibl.) Dâvûdî ile Hevvârî'nin biyografilerini birleştirerek bazı yanlış tesbit ve yorumlarda bulunmuştur.

Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi


BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN