Yed nedir, ne demek? Yed ne anlama geliyor?

Sözlükte “el” anlamındaki yed mecaz ve kinaye yoluyla “güç-kudret, mülkiyet, hâkimiyet, nimet-lutuf, yardım-destek” gibi mânalara gelir (Lisânü’l-ʿArab, “ydy” md

Bu âyetlerde belirtildiğine göre yahudiler Allah'ın elinin sıkı olduğunu iddia edince Cenâb-ı Hak, "İki eli de açıktır" ifadesiyle geniş cömertliğini beyan etmiş (el-Mâide 5/64), Hudeybiye Antlaşması'nda Allah'ın elinin (destek ve himayesinin) biat eden ashabın ellerinin üzerinde bulunduğu belirtilmiş (el-Feth 48/10), bunun yanında Allah Teâlâ semayı kendi elleriyle (kudretiyle) yarattığını, bütün hükümranlığın yanı sıra hayır ve lutfun da kendi elinde olduğunu ve bunları dilediğine vereceğini bildirmiştir (ez-Zâriyât 51/47; el-Mü'minûn 23/88; Âl-i İmrân 3/26, 73). Yed kelimesi çeşitli hadis rivayetlerinde de Allah'a nisbet edilir. Hadislerde Allah'ın iki elinin de sağ el (hayırlı, lutfedici) olduğu ifade edilmiş (Müslim, "İmâre", 18), O'nun yardım elinin ve himayesinin cemaatin üzerinde bulunduğu (İbnü'l-Esîr, s. 1007), müminin sadaka niyetiyle verdiği bir hurmayı Uhud dağı büyüklüğüne ulaşıncaya kadar elinde çoğalttığı (Müsned, II, 418), Âdem'i eliyle (bizzat) yarattığı ve Tevrat'ı eliyle (bizzat) yazdığı kaydedilmiştir (Müsned, I, 281; II, 248; Buhârî, "Enbiyâʾ", 3). Kur'ân-ı Kerîm'de sözlük anlamı "sağ, sağ el"; "güç-kudret, kemal"; "hayır, uğur" olan yemîn kelimesi (Lisânü'l-ʿArab, "ymn" md.) zât-ı ilâhiyyeye izâfe edilmekte (ez-Zümer 39/67; el-Hâkka 69/45), aynı kelime hadis rivayetlerinde de yer almaktadır (Müsned, II, 242, 313, 500; Müslim, "İmâre", 18; Tirmizî, "Tefsîr", 5/3; İbn Mâce, "Muḳaddime", 133; İbnü'l-Esîr, s. 1010). Yine Kur'an'da sözlük anlamı "almak, tutmak, avucunda tutmak, sahip olmak", "daraltmak" olan kabz kavramı Allah'a nisbet edilmekte (el-Bakara 2/245; el-Furkān 25/46), aynı kavram hadislerde de geçmektedir (Wensinck, el-Muʿcem, "ḳbż" md.). Bu kavramın yer aldığı âyetlerdeki mânası "Allah'ın rızkı daraltması" ve "gölgeyi murat ettiği yöne çekmesi" şeklindedir. Kabza ile yemîn kelimelerinin geçtiği âyette ise (ez-Zümer 39/67) kıyamet gününde bütün yeryüzünün Allah'ın kabzasında (mülkiyet ve hâkimiyetinde, Mâtürîdî, XII, 368-371) ve göklerin de sağ eliyle (kudret) dürülmüş olacağı beyan edilmektedir (krş. Lisânü'l-ʿArab, "ḳbż" md.).

Naslarda Allah'a nisbet edilen yed, yemîn ve kabz kavramlarının anlamı hakkında âlimler farklı görüşler ileri sürmüştür. Bu kavramların hakikat mânasında olup naslarda belirtildiği gibi Allah'ın iki elinin bulunduğunu ileri süren ve sayıları çok az olan Müşebbihe ile Mücessime bir yana (Beyhakī, s. 417; İbnü'l-Cevzî, s. 12-13), aralarında bazı farklılıklar bulunmakla birlikte Selefiyye ile kelâmcılar meseleye dair bazı yorumlar ortaya koymuştur. 1. Yed, yemîn ve kabz Allah'ın keyfiyeti bilinmeyen zâtî sıfatlarıdır. Bunlara yaratıklarınkine benzeyen "el" anlamı verilemeyeceğinde şüphe yoktur; bununla birlikte zâhirî mânaları dışında "kudret, nimet, yardım" gibi mecazi anlamlar da yüklenerek te'vil edilemez. Zira böyle bir te'vil dil bilimi açısından tutarlı görünmez. Meselâ Allah'ın Âdem'i iki eliyle yarattığını ifade eden âyete, "Âdem'i iki kudreti veya iki nimetiyle yarattı" mânası verilemez. Yahudilerin, "Allah'ın eli sıkıdır" şeklindeki iddialarına karşılık, "Aksine O'nun iki eli de açıktır" buyurulması da (el-Mâide 5/64) O'nun zâtına iki el nisbet edilmesi gerektiğini kanıtlar. Bu sebeple Allah'ın, yaratıkların eline benzemeyen ve zâtının bir parçasını teşkil eden organ anlamına gelmeyen iki elinin bulunduğuna inanmak icap eder. Nitekim hayat, ilim gibi ilâhî sıfatlarda da "yaratıkların sıfatına benzemeyen" kaydı konulmaktadır. Allah'a sol el nisbet edilmez, çünkü sol el eksiklik ve güçsüzlük anlamı taşır. Hadiste yer alan, Allah'ın iki elinin de sağ el olduğuna ilişkin beyanlar da bunu göstermektedir. Yine hadiste yer alan, kıyamet günü Allah'ın yerküreyi bir eline, gökleri de diğer eline alacağına dair ifade de bunu ortaya koymaktadır. Selefiyye'ye mensup âlimlerle Ebû Hanîfe ve Ebü'l-Hasan el-Eş'arî gibi bazı kelâmcılar bu görüştedir (İbn Huzeyme, I, 193-198; Eş'arî, s. 125-140; Beyhakī, s. 416-419; Beyzâvî, s. 190; Beyâzîzâde, s. 186). 2. Naslarda Allah'a atfedilen yed, yemîn, kabza ve kef gibi, zihinde organ anlamını çağrıştıran ve Allah'ın parçalardan oluştuğunu akla getiren bütün kavramlar, hakikat manasında olmayıp mecaz veya istiare niteliği taşıdığından dildeki kullanımlar dikkate alınarak te'vil edilmelidir. Aksi takdirde teşbih ve tecsîme düşmekten kurtulmak mümkün olmaz. Buna göre yed ve yemîn, Allah'ın yaratıcılığı ve yüceliğinin kemalini dile getiren, her şeyin O'nun hükümranlığına boyun eğdiğini belirten kudretini ve yaratıklarına lutufta bulunduğunu bildiren nimetini, bazan da emrini ve hükmünü ifade eder. Yed kelimesinin tesniye kalıbında yer alması kudret ve nimetinin büyüklüğünü anlatma amacı taşıyan ve mübalağa ifade eden bir kullanımdır. Hadislerde Allah'ın iki elinin de sağ el olduğunun belirtilmesi yed kelimesinin mecazi anlama geldiğine işaret etmektedir. Kabz (kabza) ve kef de "kudret ve hükümranlık" mânasındadır. Kelâmcıların çoğunluğu ile İbnü'l-Esîr ve İbnü'l-Cevzî gibi bazı Selefîler bu görüştedir (Kādî Abdülcebbâr, s. 228; Nesefî, I, 131; İbnü'l-Cevzî, s. 11-12, 52-53).

Allah'a izâfe edilen yed ve onunla eş anlamlı ya da bağlantılı diğer kavramların zâhirî ve hakikat mânasında kullanılmadığını âlimlerin büyük çoğunluğu kabul etmektedir. Selefiyye mensuplarının bu kavramları te'vil etmekten kaçınması teşbih meselesini ortadan kaldırmamaktadır. Zira söz konusu kelimelere "el, sağ el; tutmak, avucunda tutmak" gibi mânalar verilmesi kaçınılmaz şekilde insan zihninde yaratılmışlara özgü bazı organ ve fiilleri çağrıştırır. Bunların yaratılmışlara has organ ve fiillere benzemediğini söylemek de soruna çözüm getirmemektedir, çünkü insan ancak yaşadığı âlemdeki nesne ve olayları algılayabilmektedir. Yed kelimesinin bazı naslarda tesniye olarak kullanılması, Türkçe'de "işe iki elle sarılmak" sözünde olduğu gibi kemal mertebesinde iş görmek demektir. Yemîn (sağ el) de aynı konumdadır. Esasen bu tür kelime ve kavramlar Arapça sözlüklerde kelâmcıların yaptığı te'villere paralel olarak şiirlerden örneklerle çokça zikredilmektedir.

Kaynak: TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

BİZE ULAŞIN
SON DAKİKA