Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Gül onayladı

Giriş Tarihi: 7.2.2011 18:55 Güncelleme Tarihi: 7.2.2011 20:07
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, emniyet teşkilatında 10 yılını doldurmuş polislerin askerlik hizmetini yapmış sayılmasını öngören yasayı onayladı. Onaylanan yasadan şuan 40 bin polis faydalanacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, 6109 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Gül ayrıca, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile 6108 sayılı Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'u da onayladı.

Emniyet teşkilatında 10 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 6109 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile mezun olup göreve başlamak kaydıyla polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olanlar ve bu kurumların giriş sınavlarını kazanmış olanlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların askere celp ve sevk işlemleri ertelenecek.

Bu yükümlülerden Emniyet teşkilatında 10 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar; askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilecek ve nüfus kayıtlarına işlenecek.

Yasaya göre, 10 yıllık sürenin başlangıcında, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarih esas olacak. 10 yıllık süre tamamlanmadan herhangi bir nedenle Emniyet teşkilatından ayrılan veya başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, genel hükümlere göre askerlik hizmetini yerine getirecek.

ASKERDE OLANLAR TERHİS EDİLECEK

Yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu kapsama giren ve halen askerlik hizmetlerini yerine getirenler terhis edilecek ve görevlerine iade edilecek.

Yasa, yurt dışında görev yapan veya eğitimini yurt dışında sürdüren polisleri de kapsıyor.
Yasa kapsamına giren polisler hakkında yoklama kaçağı ve bakaya gibi suçlardan adli takibat yapılamayacak, başlatılan tahkikatlar da durdurulacak.

DÖVİZLE ASKERLİK

Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 6108 sayılı Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca, yurt dışında yaşayıp, daha önce her ne nedenle olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar veya bu hizmetten yararlanma şartlarını kaybettikleri sonradan tespit edilenler, kanunda belirtilen şartları taşımaları ve 10 bin avro ödemeleri ve temel askerlik eğitimini yapmaları halinde, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.
Bu kişiler, durumlarını ispat eden belgelerle konsolosluklar aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Başvuruda bulunanlar 10 bin avro veya karşılığı yabancı ülke parasını, başvuru sırasında defaten ödeyecek.
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte 45 yaş ve üzeri olanlar da dövizle askerlikten yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayan 45 yaş ve üzeri kişiler ise 15 bin avro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında defaten ödeyecek. Bu kişiler, temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak; eğer 21 günlük temel askerlik eğitimini yapmak isterlerse de 10 bin Avro ödemeleri yeterli olacak.
Türk vatandaşlığından çıkmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilenlerle Türk vatandaşlığını kaybettirilmesine Bakanlar Kurulunca karar verilenlerden; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl içinde vatandaşlığa alınmak üzere yetkili mercilere başvuranlar, Türk vatandaşlığına yeniden kabul edilme tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvurmaları halinde, yasa hükümlerinden yararlanacak.
Bu düzenlemeden yararlananların dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önce yaptıkları ödemeler, ödeyecekleri toplam miktardan düşülecek. Bundan yararlanan yükümlüler hakkında, saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya noksan hizmetli statüsünde olup her ne sebeple olursa olsun askerlik hizmetini tamamlamamaktan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak, başlatılmış olanlar ise sona erdirilecek.

SAĞLIK YARDIMI VERİLECEK


Yasayla, görev sırasında, görev dışında görevlerinden dolayı saldırıya veya kazaya uğrayan erbaş ve erlerden sağlık kurumlarında tedavisi sürenlere, tedavinin sürdüğüne dair sağlık kurul raporuna istinaden sağlık yardımı verilecek.

Terhislerini takip eden aybaşından itibaren verilecek sağlık yardımı, görevdeki uzman çavuşun aldığı net maaşın üçte ikisi olarak, bağlı olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ilgili bütçe kaleminden ödenecek. 36 ayı geçmemek üzere yapılacak bu ödemelerde, sigorta primi dahil, hiçbir kesinti uygulanmayacak, tedavi sürecindeki gerçekleştirilen sağlık yardımı personelden tahsil edilmeyecek.

Olay, kaza; keyif verici içki ve her çeşit madde kullanmaktan, her ne şekilde olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek amacından doğmuş ise sağlık yardımı ödenmeyecek.
Aynı hükümler yedek subaylar için de geçerli olacak. Yedek subaylara yapılacak sağlık yardımı ise görevdeki emsali yedek subayın net maaşının üçte ikisi olarak ödenecek.

Tedavisi sürenlerden vazife malulü ya da harp malulü aylığının bağlandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren; malullük durumu oluşmaksızın tedavisi kesin işlemli sağlık kurulu raporuyla sonlandırılanlara, raporunu takip eden aybaşından itibaren sağlık yardımı ödenmeleri sonlandırılacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile Anonim Şirket statüsü kazanan İller Bankası, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılayacak.

Yasaya göre ''İller Bankası Anonim Şirketi'' unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası kurulacak, kısaltılmış unvanı İLBANK olacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, bankanın ilgili bakanlığı olacak.

Banka; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılayacak. Bu idarelerin sınırları içinde yaşayanların mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirecek olan banka, bu idarelere danışmanlık hizmeti verecek, teknik içerikteki kentsel projeler ile alt ve üst yapı işlerine yardımcı olacak. İLBANK ayrıca, her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirecek.
Banka, ortaklarına kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdi kredi açabilecek. Faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti yapabilecek veya yaptırabilecek, teknik yardım verebilecek. Banka, şirket kurabilecek ve devredebilecek.

İller Bankası, sigorta acenteliği yapabilecek, yurt içi ve dışında şube, temsilcilik açabilecek, yurt içi ve yurt dışı finansman kurumlarıyla iş birliğinde bulunabilecek. Yurt içi ve yurt dışı finansman kuruluşları, para ve sermaye piyasalarıyla her türlü fonlardan kaynak sağlayabilecek.

Bankanın ortakları, il özel idareleri ve belediyelerden oluşacak. Bankanın 9 milyar liralık sermayesi, Bakanlar Kurulu kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.

Sermaye tavanına ulaşıncaya kadar; Maliye Bakanlığı ile İller Bankasınca dağıtılacak vergi gelirlerinin toplamı üzerinden aylık yüzde 2 kesilecek miktar, bankanın yıllık safi karından yüzde 30'luk ayrılacak pay, sermayeye eklenmek üzere yapılacak her türlü yardım, bağış, bankanın ödenmiş sermayesine
eklenecek.

GENEL KURULUN YAPISI

Genel Kurul, il özel idarelerini temsil etmek üzere il genel meclisi üyeleri arasından seçilecek 20, belediye başkanları arasından her ili temsilen seçilecek birer, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığını temsilen görevlendirilecek birer kişiden oluşacak.
Yönetim Kurulu üyeleri; 2 üye banka genel müdür yardımcıları arasından olmak üzere 4 üye Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca atanacak. 2 üye de il özel idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere İçişleri Bakanlığınca, genel kurula katılan belediye başkanı ve il özel idaresi temsilcileri arasından önerilecek 2 kat aday arasından seçilecek.

Banka, görevlerini sözleşmeli personelle yürütecek. İlk sözleşmenin süresi 3 yıl olacak.
İLBANK, yerel yönetimlerin projelerinde kullanılmak üzere genel bütçe dahil, yurt içi ve dışından sağlanan fon ve hibelerin kullandırılmasına aracılık edecek.

İLBANK safi karın yüzde 51'ini; il özel idarelerince yerine getirilen, köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı, nüfusu 200 binin altındaki belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent bilgi sistemi ve benzeri projelerin finansmanı ile nüfusu 25 binin altındaki belediyelerin, bu projelerinin, ayrıca yapımının finansmanında hibe olarak kullanacak.

Banka, öz kaynaklarını kullanmamak kaydıyla yurt dışında projelendirme faaliyetleri yürütebilecek, danışmanlık hizmetleri yapabilecek.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gül onayladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN