Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Talebeleri siyasi tercihini açıkladı

“Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri Talebeleri Platformu” yaptığı iştişare toplantıları sonucunda 7 Haziran seçimlerinde ’ye destek verme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 28.5.2015 17:02 Güncelleme Tarihi: 28.5.2015 18:16
Risale-i Nur Talebeleri siyasi tercihini açıkladı
Güneydoğu ve "Doğu Anadolu Bölgeleri Risale-i Nur Talebeleri Platformu" bugün kamuoyu ile paylaştığı açıklamadan bazı başlıklar:

BU KARARIMIZDA BEDİÜZZAMAN'I REHBER EDİNDİK

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir tarzda, kamuoyunda temsil ettikleri ideolojileri ve görüntüleri zahiren çok farklı olmasına rağmen, gerek dahilde ve gerekse hariçte bu kadar şer odaklarının can-ciğer ittihadı ve ittifakı içerisinde son derece hayati öneme sahip bir genel seçime doğru gidiyoruz. Mevcut siyasi durum nazar-ı dikkate alınmadan yapılacak olan her bir değerlendirme, fevkalade yanlış kararlara varmayı beraberinde getirecektir. Özellikle Nur Talebelerinin, tercihlerini ortaya koyarken, zaman ve zeminin ilcaatını dikkate almakla beraber, Bediüzzaman'ın bu hususlardaki aydınlatıcı ve rehber olan düsturlarını, bilinçaltı ezberlerden ve önyargılardan uzak, samimi ve halis olarak ortaya koyma zarureti bedihidir.

DİN, VATAN VE MİLLETİN SELAMETİ OYUMUZU AK PARTİ'YE VERECEĞİZ

Önümüzdeki 7 Haziranda yapılacak olan seçimin;
1. Bugüne kadar elde edilen -yukarıda sayılan- bütün bu ve bunun gibi birçok müsbet neticelerin korunması,
2. Ehl-i imanın hizmetleri için oluşturulan iklimin sürdürülmesi,
3. Ülkemizin bu hızlı yükseliş trendinin artarak devam etmesi,
4. Mahzun ve mazlum İslam Dünyası'nın yegâne ümitlerinin kırılmaması adına büyük ehemmiyet taşıdığı düşüncesindeyiz.
Bütün bu sonuçları göz önüne getirip, büyük fotoğrafa baktığımızda, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri Talebeleri Platformu olarak; hiçbir şahsi, grup veya cemaat menfaati gözetmeden sadece ve sadece Din, Vatan ve Milletin selameti namına, yapılacak olan 7 Haziran 2015 Genel Seçiminde, 'yi destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri

Risale-i Nur Talebeleri Platformu

( Diyarbakır - Mardin - Şırnak - Siirt - Batman - Bingöl - Muş - Bitlis – Van – Ağrı, Silvan, Ergani, Çermik, Kulp, Bismil, Hani, Çüngüş, Kocaköy, Eğil, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Mazıdağı, Cizre, Gevaş, Edremit, İpekyolu, Tuşpa, Çaldıran, Başkale, Gürpınar, Genç)

İŞTE AÇIKLAMANIN TAM METNİ;

GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGELERİ RİSALE-İ NUR TALEBELERİ PLATFORMU'NDAN AÇIKLAMA


Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir tarzda, kamuoyunda temsil ettikleri ideolojileri ve görüntüleri zahiren çok farklı olmasına rağmen, gerek dahilde ve gerekse hariçte bu kadar şer odaklarının can-ciğer ittihadı ve ittifakı içerisinde son derece hayati öneme sahip bir genel seçime doğru gidiyoruz. Mevcut siyasi durum nazar-ı dikkate alınmadan yapılacak olan her bir değerlendirme, fevkalade yanlış kararlara varmayı beraberinde getirecektir. Özellikle Nur Talebelerinin, tercihlerini ortaya koyarken, zaman ve zeminin ilcaatını dikkate almakla beraber, Bediüzzaman'ın bu hususlardaki aydınlatıcı ve rehber olan düsturlarını, bilinçaltı ezberlerden ve önyargılardan uzak, samimi ve halis olarak ortaya koyma zarureti bedihidir.

Bu olayların başından bu güne kadar, Risalelerdeki düsturlar muvacehesinde hayatını idame ettiren Üstadımızın hayattaki Talebeleri; mevcut hükümetin hizmet ve icraatlarından dolayı duacı olduklarını, destek verdiklerini ve tebrikle beraber ehl-i imanı da yardım etmeye davet ettiklerini, her hal-u karda aşikâr bir şekilde bütün efkâr-ı ammeye, görsel ve sosyal medya vasıtasıyla dile getirmişlerdir.

Buna ittibaen, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri Risale-i Nur Talebeleri Platformu olarak, Risale-i Nur ölçüleri muvacehesinde 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ile ilgili yapmış olduğumuz değerlendirmede, aşağıda ifade edilen hususlar ortaya konulmuş ve belirtilen karara varılmıştır.
Son on iki yıldır ülkemizde ve bölgemizde devam etmekte olan istikrar ve halk çoğunluğunun desteğini almış başarılı bir hükümet sayesinde, elde edilen gerek siyasî, iktisadî, diplomatik ve gerekse içtimaî ve manevî sahalardaki büyük kazanımlar son derece ehemmiyetlidir.

Hiç şüphe yok ki, ülke olarak mazhar olduğumuz bütün bu nimetler, evvela Cenab-ı Hakka hadsiz şükür ile beraber, sebep olan hükümetimizin mensuplarına da dua, tebrik, müzahir ve yol gösterici olmayı gerektirir. Ta ki İslam Âlemi açısından bir umuda dönüşmüş olan Türkiye'nin mevcut halinin istikrar bulmasına ve mazhar olduğumuz bütün bu nimetlerin artarak devam etmesine bir vesile olabilsin, inşallah.

Bu cümleden olarak;
• Gerek MEB'na bağlı bütün okullarda ve gerekse Askeri okullarda, toplumumuzun hayat kaynağı olan Hikmetli Kur'anımız ile beraber, Resul-i Ekrem(asm)'in Hayatının ders olarak okutulması,
• İmani hizmetlerin bu dönemdeki inkişafı ve uzun yıllardır bir utanç tablosu halinde duran başörtüsü yasağının kaldırılarak toplumun geniş bir kesiminin mağduriyetinin giderilmesi,
• Nur Risalelerine yönelik yapılan tahribat ve tahrifatların önlenmesi yolundaki hususun, hukuki bir zemine oturtulmaya çalışılması ile Üstadımızın en mühim hedeflerinden biri olan Risale-i Nurların Diyanet eliyle (bir mukaddeme olarak; İşarat-ül İ'caz adlı eserin) basılıp yayılması ile ilgili, gerek hayatında ve gerekse vefatından sonraki talep ve vasiyetinin gerçekleşmesi yolundaki samimane gayretlerin gösterilmesi,
• Toplum fertlerinin bütün katmanlarında dini düşünce, yaşayış ve anlayışları gereği geçmiş dönemlere kıyasla en müferrah dönemlerini yaşamalarının sağlanması,
• Dünya ülkelerinin çeşitli platformlarında Türkiye'nin göstermiş olduğu cesur ve başarılı hamleler, siyasi ve iktisadi sıçramalar, ülkemizin tarihi misyonunu yeniden dünya gündemine taşıdığı gibi, mazlum ve mağdur; özelde İslam Alemi, genelde de İnsanlık için bir ümit vesilesi olmuş ve olmaya devam etmesi,
• Memleketimizin en can yakıcı ve kanayan yarası olan Barış Süreci meselesinde gösterilen ciddi ve samimi gayretler ile elde edilmeye başlanan huzur ve barış ümitleriyle beraber ölümlerin durmasıyla annelerin gözyaşlarının asgari düzeye inmesi, göz ardı edilemez bir muvaffakiyettir.
İstikbale yönelik bu kadar ümit verici ve muazzam gelişmelerle beraber elbette bu kevn-u fesad dünyasında bazı şahısların, kurumların hata ve kusurlarının olabilmesi kaçınılmazdır. Üstadın ifadesiyle; "Heyhat!.. Alemin her halinde hayr-ı mahz olamaz." Peki, bakış açısı nasıl olmalıdır?
Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nurla önümüze serdetmiş olduğu Kur'ani prensipler, elbette zamanlar üstü ve her zeminde rehberdir;
• "Hakkın hatırı âlidir, hiçbir hatıra feda edilmez." D. H. Örfi; 36
• "Zerratı günahkârlardan mürekkeb bir hükümet, tamamıyla masum olamaz. Demek nokta-i nazar, hükümetin hasenatı seyyiatına tereccuhudur. Yoksa seyyiesiz hükümet muhal-i adidir. Münazarat;17 'Fakat Cenab-ı Hak âhirette muhasebe-i a'mal düsturuyla, adalet-i Rabbaniyesini, hasenat ve seyyiatın muvazenesiyle gösteriyor. Yani hasenat racih ve ağır gelse, mükâfatlandırır, kabul eder; seyyiat racih gelse cezalandırır, reddeder. Hasenat ve seyyiatın muvazenesi, kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur, bir tek hasene bin seyyiata tereccuh eder, affettirir. Madem adalet-i İlahiye böyle hükmeder ve hakikat dahi bunu hak görür…" Mektubat; 445
• "Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâm'dır." Divan-ı Harb-i Örfi;59
• "Evet, o ecnebilerin, canavarlar gibi yaptıkları muamele ve zulümler, İslâm Dünyasında, hürriyet ve istiklal ve İttihad-ı İslâm cereyanını da hızlandırmıştır. Nihayet, müstakil İslâm devletlerinin teşkilini intaç etmiştir. İnşâallah-u Teâlâ, Cemahir-i Müttefika-i İslâmi'ye de meydana gelecek ve İslâmiyet, dünyaya hâkim ve hükümran olacaktır. Rahmet-i İlahîden kuvvetle ümid ve niyaz ediyoruz. Sözler; 771
Bütün bunlarla beraber, başta komşularımız olmak üzere İslam Aleminin içinde bulunduğu savaş ve zulümler, İttihad-ı İslam'a dair ihtiyacı zaruri hale getirmiştir. Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu haksızlığa ve zulme karşı tepkiler; bu konudaki rolünün ne kadar önemli olduğunu göstermiştir.
Ülkemizin demokrasi tarihinde ve Risale-i Nur Hizmetinin tarihsel sürecinde, Halkçılarla-Irkçıların ve diğer dahili ve harici grup ve komitelerin oynadıkları yıkıcı rollerinin bütün sonuçları apaçık ortada iken, bu yapılara mensup olanlara verilecek herhangi bir destek veya temayül, hiçbir haklı gerekçeyle izah edilemez. Olsa olsa, ya menfi tarafgirlikten doğan bazı "arzulara, fikir elbisesini giydirmek" suretiyle bir teşeffidir; veyahut "Ömer'e olan düşmanlık, Ali'ye muhabbet" şeklindeki tezahürden başka bir şey değildir. Risale-i Nur'un en önemli özelliklerinden biri, Allah rızasına matuf olarak şeffaflıktır. Bediüzzamanın bütün hayat safhalarının bu minval üzere gittiği herkesin malumudur.

Önümüzdeki 7 Haziranda yapılacak olan seçimin;
1. Bugüne kadar elde edilen -yukarıda sayılan- bütün bu ve bunun gibi birçok müsbet neticelerin korunması,
2. Ehl-i imanın hizmetleri için oluşturulan iklimin sürdürülmesi,
3. Ülkemizin bu hızlı yükseliş trendinin artarak devam etmesi,
4. Mahzun ve mazlum İslam Dünyası'nın yegâne ümitlerinin kırılmaması adına büyük ehemmiyet taşıdığı düşüncesindeyiz.
Bütün bu sonuçları göz önüne getirip, büyük fotoğrafa baktığımızda, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri Risale-i Nur Talebeleri Platformu olarak; hiçbir şahsi, grup veya cemaat menfaati gözetmeden sadece ve sadece Din, Vatan ve Milletin selameti namına, yapılacak olan 7 Haziran 2015 Genel Seçiminde, Ak Parti'yi destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri
Risale-i Nur Talebeleri Platformu

( Diyarbakır - Mardin - Şırnak - Siirt - Batman - Bingöl - Muş - Bitlis – Van – Ağrı, Silvan, Ergani, Çermik, Kulp, Bismil, Hani, Çüngüş, Kocaköy, Eğil, Kızıltepe, Midyat, Nusaybin, Mazıdağı, Cizre, Gevaş, Edremit, İpekyolu, Tuşpa, Çaldıran, Başkale, Gürpınar, Genç)

Fetullahçı yazardan Erdoğan'a idam tehdidi

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Risale-i Nur Talebeleri siyasi tercihini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN