: Üniversitelerde görev yapan araştırma görevlileri dikkat!

Üniversitelerde araştırma görevlileri dikkat! Üniversitelerde araştırma görevlileri kadrosunda bulunanlar diğer kurumlara atanmak istemeleri halinde hangi kadrolara atanacaklar. bu konuyu açıklık getiriyor.

Giriş Tarihi: 15.5.2019 10:54
Sabah Memurlar: Üniversitelerde görev yapan araştırma görevlileri dikkat!

Soru: Bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım. Evlendim. Bir belediye başkanlığına naklen atanmak istiyorum. Şef ünvanlı kadroya atanmam mümkün mü?

MEVZUAT

15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve KuruluşlarındaGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde? buYönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurduklarıbirlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunankuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadrolarıile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevleregörevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı,

Ancak?… f)Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitirenpersonelden, atanılacak görev için aranan ve 6 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan toplamhizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynıdüzeydeki görevler ile daha alt görevlere,… yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan; 04/07/2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahalliİdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına DarYönetmelik"nin 5'incimaddesinin 1'inci fıkrasının (a/3) bendinde? "Şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi." unvanları, İdariHizmetler Grubu içerisinde (d) bendinde "

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, anbar memuru, ayniyat memuru,belediye trafik memuru, bilet satış memuru, evlendirme memuru, gemi adamı, koruma ve güvenlikgörevlisi, gişe memuru, memur, mutemet, sayaç memuru, tahsildar, şoför." unvanlarına, 7'ncimaddesinin(e)bendinde;"Şef kadrosuna atanabilmek için? 1) En az iki yıllık yüksekokul mezunuolmak, 2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt

bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak," hükümlerine, (ğ), (h), (i), (j), (k) ve(l) bentlerinde ise idari hizmetler grubu içerisinde yer alan unvanlara ilişkin atanma şartlarına yer verilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 20'nci maddesinin (e) bendinde? "Bu Yönetmelik kapsamında bulunan vedoktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atanabilirler." Hükmü bulunmaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla; Üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapanlar 1-Doktora öğrenimini tamamlamış olması, mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzerişartları taşıması kaydıyla, genel hükümlere göre şef unvanlı kadroya atanmasının mümkün bulunduğu,

2) Doktora öğrenimini tamamlamamış olması durumunda ise mevzuatla aranan öğrenim, sertifika ve benzeri şartları taşıması kaydıyla "İdari Hizmetler Grubu"nda yer alan kadrolardan birine genel hükümlere göre atanabilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Memurlar: Üniversitelerde görev yapan araştırma görevlileri dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN