: Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarından mezun olan memurlar dikkat!

Meslek liselerinin veya meslek yüksekokullarının elektrik veya tesisat bölümlerinden mezun olup yardımcı hizmetler sınıfında halen çalışan personelin, işletme veya kamu yönetimi lisans programlarından mezun olmaları halinde öğrenim durumları itibarıyla teknisyen veya tekniker unvanlı kadroya atamalarını mümkün mü? sizlerden gelen soruları cevaplıyor.

Giriş Tarihi: 14.6.2019 15:51
Sabah Memurlar: Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarından mezun olan memurlar dikkat!

Soru: Yardımcı Hizmetler kadrosunda çalışmaktayım. Kamu yönetimi lisans programlarından mezun oldum. Öğrenim durumları itibarıyla teknisyen veya tekniker unvanlı kadroya atamalarını mümkün mü?

Cevap: 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı "Yükseköğretim Kanunu"nun 43'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, "Aynı meslek ve bilim dallarında, eğitim öğretim yapan üniversitelerde, eğitim öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerlendirme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususu Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine? öğretmen yetiştiren birimler için belirtilen esasların tespiti Milli Eğitim Bakanlığı ile de işbirliği yapılarak, Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir." hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 3795 sayılı "Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun"un 3'üncü maddesinde? mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim? kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara "teknisyen", lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker" unvanı verileceği hükmü mevcuttur.

Öte yandan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde? bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hükmü getirilmiştir.

Belirtilen Genel Yönetmeliğin, "Amaç" başlıklı 1'inci maddesinde? "Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Devlet memurları ile 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki kamu iktisadî? teşebbüslerinde görev yapan sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir." hükmüne ek 3'üncü maddesi ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmünü amirdir. Buradan hareketle, her bir kurum için Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde münhasıran hazırlanan Yönetmelik ile hareket edilmesi gerektiği ifade edilmiş olup, bahse konu yazıya konu olan teknisyen veya tekniker unvanlı kadrolara atanma iş ve işlemleri kamu kurum ve kuruluşlarının özel mevzuatlarında hazırlanan şartlar dâhilinde yürütülmektedir.

Bu itibarla: teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapılacak atama unvan değişikliği mahiyetinde olduğundan, bu şekilde atamanın , personelin tabi olduğu mevzuatla aranan sınav, öğrenim, hizmet süresi gibi şartlara sahip olunması kaydıyla mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah Memurlar: Meslek liseleri ve meslek yüksekokullarından mezun olan memurlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN