Sabah memurlar: kararı ile memuriyete geri dönenler geçmiş yılların maaşlarını alabilecekler mi?

Sabah memurlar sizlerden gelen soruları cevaplıyor. kararı ile personeli geri dönen memuru hakkında geçmiş maaşları ödenip ödenmeyeceği hakkında bir belediyemizin sorusunu cevaplıyoruz

Giriş Tarihi: 13.2.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 14:46 ABONE OL
Sabah memurlar: OHAL kararı ile memuriyete geri dönenler geçmiş yılların maaşlarını alabilecekler mi?

Soru: Belediyemizde görev yapmakta iken 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan ve sonrasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararı ile başvurusu kabul edilen ilgilinin görevine başlatılması mümkün mü? Geçmişe dönük fark ödeyecek miyiz?

CEVAP: 8/03/2018 tarihli ve 30354 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun "Komisyonun Oluşumu" başlıklı 1 inci maddesinde yer verilen "Anayasanın 120 nci maddesi kapsamında ilan edilen ve 21/7/2016 tarihli ve 1116 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla onaylanan olağanüstü hal kapsamında, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle başka bir idari işlem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen işlemlere ilişkin başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur…" hükmü ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur.

Mezkur Kanunun "Kararların uygulanması" başlıklı 10 uncu maddesinde ise " (1) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarılan ya da ilişiği kesilenlere ilişkin başvurunun kabulü hâlinde karar, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuruma, yükseköğretim kurumlarında kamu görevinden çıkarılan öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kamu görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro veya pozisyonuna atanması esastır. Ancak müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanların atamalarında, söz konusu yöneticilik görevlerinden önce bulundukları kadro ve pozisyon unvanları dikkate alınır...

Kurumlar, bildirim veya atama teklif tarihini takip eden otuz gün içerisinde atama işlemlerini tamamlar. Bu kapsamda yer alan personele ilişkin kadro ve pozisyonlar, ilgililere ilişkin atama onaylarının alındığı tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgili mevzuatı uyarınca ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Söz konusu kadro ve pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları hâlinde başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama emri, ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların bu maddeden doğan atanma hakkı ile mali hakları düşer. Kamu kurum ve kuruluşları atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu, işlemlerin tamamlanmasını takip eden on beş gün içinde .bildirirler. İlgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkmış sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz." hükmüne yer verilmek suretiyle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kararı ile kamu görevine iade edileceklerin eski görevlerine atanmaları (müdür yardımcısı veya daha üstü ile bunlara eşdeğer yöneticilik görevinde bulunmakta iken kamu görevinden çıkarılmış olanlar hariç) ve kamu görevi dışında geçirdikleri sürelere ilişkin mali ve özlük haklarının ödenmesi amir kılınmıştır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 7075 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurusu kabul edilmek suretiyle verilen kamu görevine iade kararı, ilgililerin göreve tekrardan başlatılmalarının yasal dayanağını oluşturmakta olup, bu itibarla Belediyede görev yapmakta iken 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarılan ve sonrasında Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararı ile başvurusu kabul edilen ilgilinin mezkur madde de belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yasal süresi içinde eski görevine başlatılması ve kamu görevinden çıkarılma tarihini takip eden aybaşından göreve başladığı tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenmesi gerektiği değerlendirlmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: OHAL kararı ile memuriyete geri dönenler geçmiş yılların maaşlarını alabilecekler mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN