Sabah memurlar: Başkatip ve muhasebeci kadrolarında görev yapanlar dikkat!

Daha önce belediyelerde "başkatip" ve "muhasebeci" unvanlı kadrolarda görev yapmış bulunan personelin, üniversitelerde münhal olan "şef" unvanlı kadroya sınavsız, genel hükümlere göre atanmaları mümkün mü? Sabah memurlar yanıtlıyor.

Giriş Tarihi: 8.7.2019 16:20
Sabah memurlar: Başkatip ve muhasebeci kadrolarında görev yapanlar dikkat!

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in 2'nci maddesinde? bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, düzenleyici ve denetleyici kurumlara ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dâhil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Belirtilen Genel Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde, "Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür…" hükmü? 12'nci maddesinde, "Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığınca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim? kurumları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca olmak üzere, ilgili kurumlarca belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav kurum ve kuruluşlarca yapılabileceği gibi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu Yönetmelik kapsamında bulunan belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, il özel idareleri ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar için İçişleri Bakanlığınca merkezî? olarak yaptırılır. Ayrıca, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarından talep gelmesi hâlinde, bu kurumların personelinin sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca merkezî olarak yaptırılır." hükmü mevcuttur.

04/07/2009 tarihli 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in 1'inci? maddesinde, "Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, mahalli idarelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir." hükmü? 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Yönetmelik, İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar" başlıklı 5'inci? maddesinde, "şef" unvanlı kadroya "Yönetim hizmetleri grubunda"? "muhasebeci" unvanlı kadroya ise "İdari hizmetler grubunda" yer verilmiştir. Nitekim, 22/02/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"in geçici 3'üncü maddesinde, "Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, mahalli idarelerde unvanlar ve personel grupları itibarıyla mevcut bulunan memur kadro sayısının? Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde unvanlar ve personel grupları itibarıyla kendi alt grupları için belirlenmiş memur norm kadro sayısından fazla olan kısmı ile mevcut dolu sürekli işçi kadro sayısının alt gruplar itibarıyla kendileri için belirlenmiş toplam sürekli işçi norm kadro sayısından fazla olan kısmı dondurulmuştur. Sayı itibarıyla dondurulan bu kadrolardan boş olanlar bu Yönetmeliğe uygun olarak meclis kararı ile iptal edilir." hükmü yer almakta olup, söz konusu hüküm bağlamında, mezkûr Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte mahalli idarelerde kullanılmakla beraber, Yönetmelikte yer verilmeyen kadrolardan dolu olanlar boşalıncaya dek dondurulmuştur. Bu çerçevede, "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik"in eki cetvellerde "başkatip" unvanına yer verilmemiş olmasından dolayı, "başkatip" unvanı "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in 5'inci maddesinde yer almamaktadır.

Ayrıca, 02/02/2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 04/07/2009 tarihinde ilga edilen "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe girdiği ilk halinde, "muhasip, muhasebeci, başkatip, ayniyat saymanı, işletme saymanı, döner sermaye saymanı, şef, amir" unvanları, 5'inci maddenin "Yönetim Hizmetleri Grubu" başlıklı (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde sayılmışsa da, bu Yönetmelikte 31/12/2005 tarihinde yapılan değişiklikle 5'inci maddenin "Yönetim hizmetleri grubu" başlıklı (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yalnızca "Başkatip, Şef, Amir" unvanlarına yer verilmiş? "Ayniyat Saymanı, Muhasip, Muhasebeci, İşletme Saymanı, Döner Sermaye Saymanı" unvanları ise "İdari hizmetler grubu" başlıklı (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtildiği üzere, 22/02/2007 tarihinde yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" ile "başkatip" unvanı kaldırılmış? bu sebeple, 04/07/2009 tarihinde yürürlüğe giren "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"te bu unvana yer verilmemiştir.

Öte yandan, 12/04/2014 tarihli 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim? Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin 2'nci maddesinde, "Bu Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile yükseköğretim kurumlarında görev yapan memurlardan 5 inci maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar." hükmü mevcuttur. Aynı Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde "Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar" düzenlenmiş olup, 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde de, "şef" unvanlı kadroya atanabilmek için "En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak" ve "İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak" şartları düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının "İdari Hizmetler Grubu" başlıklı (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde ise "Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci" unvanları sayılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin "Görev grupları arasındaki geçişler ve sınavsız atanma" başlıklı 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ise, "Gruplar arasındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği niteliğindeki atamalar görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabidir. Ancak, Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmünü amirdir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, halen Üniversitenizin çeşitli birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki unvanlarda görev yapan, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olup, daha önce belediyelerde?

1- "Başkatip" unvanlı kadroda görev yapmış olanların, Kurumunuzda münhal bulunan "şef" unvanlı kadroya atanmalarının, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nde "şef" kadrosuna atanabilmek için aranan öğrenim ve toplam hizmet süresi şartlarını haiz olmaları kaydıyla, sınavsız, genel hükümlere göre atanmalarının çalıştıkları Kurumun takdirinde bulunduğu,

2)Muhasip, muhasebeci, ayniyat saymanı, işletme saymanı, döner sermaye saymanı" unvanlı kadrolarda görev yapmış olanların ise münhal bulunan "şef" unvanlı kadroya sınavsız,genel hükümlere göre atanmalarının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sabah memurlar: Başkatip ve muhasebeci kadrolarında görev yapanlar dikkat!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN