Abdullah b. Zeyd b. Salebe kimdir?

Hazrec koluna mensuptur. Dedesinin Sa'lebe değil Abdürabbih olduğu da söylenmektedir.

Akabe'de Hz. Peygamber' e biat etti. Bedir Savaşı 'na katıldı. Diğer gazvelerde de bulundu. Hicretin

birinci yılında Mescidi Nebevi tamamlandıktan sonra müslümanlarm ibadete nasıl çağrılacağının

müzakere edildiği günlerde Abdullah'a rüyasında ezanın sözleri bildirildi. Sabahleyin Hz.

Peygamber' e giderek rüyasını anlattı. Peygamber, "Bu sâdık bir rüyadır" dedikten sonra ezanın

sözlerini Bilâl' e öğretmesini emretti (bk. Müsned, IV, 42-43). Bundan dolayı "sâhibü'l-ezân" diye

şöhret buldu. Kaynaklarda, Abdullah'tan rivayet edilmiş başka bir hadisin bulunmadığı

kaydedilmekte ise de İbn Hacer ondan gelen altı veya yedi kadar hadisi müstakil bir cüzde

toplamıştır. Bu hadisleri oğlu Muhammed, torunu Abdullah b. Muhammed, Saîdb. Müseyyeb ve

Abdurrahmanb. Ebû Leylâ rivayet etmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de dört Sünen' inde yer almıştır.

Abdullah b. Zeyd, Hz. Osman devrinde altmış dört yaşlarında Medine'de vefat etti. Namazım Hz.

Osman kıldırdı. Uhud Savaşı'nda şehid düştüğüne dair rivayet ise zayıf kabul edilmiştir.

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN